Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Enhetliga grunder för höft- och knäprotesoperationer i hela Finland

Social- och hälsovårdsministeriet
12.2.2018 9.57
Nyhet

Ledprotesoperationer i höft och knä hör till de vanligaste krävande operationerna i Finland. Under 2016 utfördes 21 797 primäroperationer. Operationsvolymerna varierade dock stort i olika delar av Finland. En möjlig orsak till variationerna har bedömts vara att de enhetliga vårdkriterier som utarbetades 2005 inte har spridits och förankrats i tillräckligt stor grad.

Professor Matti U.K. Lehto och överläkare Jarkko Leskinen, som tillsatts som utredare av social- och hälsovårdsministeriet, har utarbetat ett nytt förslag till enhetliga grunder för ledproteskirurgi i höft och knä och organiseringen av den.

Avsikten är att de nationella enhetliga grunderna för vård ska understryka vikten av en helhetsbedömning av patienten. Utredarna föreslår att grunderna för vård när det gäller ledproteskirurgi i höft och knä ska utgöras av indikationen (skäl som talar för operation) och kontraindikationen (skäl som talar mot operation). Båda bör beaktas när patienten hänvisas från en hälsovårdscentral till ett sjukhus och ett vårdbeslut fattas.

Även patientens eventuella övriga sjukdomar bör beaktas, eftersom de kan försämra resultaten av ledprotesoperationer. Den risk som eventuella sjukdomar medför bör minskas före en operation. I fråga om patienter för vilka risken är särskilt hög, bör operationen skjutas upp tills konstaterade sjukdomar har behandlats. Om risken anses hög i förhållande till den nytta som eventuellt kan uppnås med operationen, bör man helt och hållet avstå från operationen.

Antalet operationer har ökat snabbt i alla åldersgrupper. Hälso- och sjukvårdslagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den gör att ledproteskirurgin under 2018 centraliseras till färre sjukhus än de 50 offentliga sjukhus där operationerna tidigare utförts.

Enligt utredarna är ett riksomfattande register det bästa och mest tillförlitliga sättet att påvisa volymen av ledproteskirurgi per sjukhus och ställa den i relation till områdets befolkningsunderlag. Registret över ledprotesoperationer bör starkt utvecklas i en sådan riktning att det i fortsättningen också ger jämförbara uppgifter om den kirurgiska vårdens kvalitet och effekt.

Ytterligare information

Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385

Bilagor

Ordnandet och förslaget till enhetliga grunder för endoproteskirurgi i höft och knä. Rapport från utredarna Matti U.K. Lehto och Jarkko Leskinen (på finska)
 

Tillbaka till toppen