Hoppa till innehåll
Media

De enhetliga grunderna för icke-brådskande vård har uppdaterats – även nya sjukdomsgrupper ingår

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2019 12.53
Pressmeddelande 51/2019

Medborgarna ska ha lika möjligheter att få de hälso- och sjukvårdstjänster de behöver i Finland. Under de senaste åren har patientens rätt och möjlighet att välja vårdenhet stärkts. Därför är behovet av enhetliga grunder för den icke-brådskande vården ännu större än tidigare. Dessa grunder har nu uppdaterats, och nya sjukdomsgrupper har tagits med i grunderna.

I grunderna har uppdaterats sex rekommendationer som hör till området ögonsjukdomar och fyra rekommendationer som hör till området mun- och tandhälsa samt områdena palliativ vård, höftledsplastik, knäledsplastik samt barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri. Nya ämnen som har tagits med är behandling med antiapnéskena vid obstruktiv sömnapné, kroniskt trötthetssyndrom hos barn, mångfasetterade symtom hos barn, kroniskt trötthetssyndrom hos vuxna och funktionella symtom hos vuxna.

Läkare och tandläkare använder rekommendationerna som hjälp när de fattar beslut om en patients vård. Utöver rekommendationerna tar läkaren hänsyn till patientens individuella livssituation och behov av vård. Läkaren beslutar om vården i samförstånd med patienten. En patient har inte rätt att få vilken som helst vård eller behandling som han eller hon önskar. En enskild läkare eller tandläkare kan också avvika från anvisningarna av grundad anledning.

Rekommendationer har utarbetats för merparten av den icke-brådskande vården

Målet har varit att sammanställa grunder för cirka 80 procent av den icke-brådskande vården. Eftersom den medicinska kunskapen ökar, behandlingsformerna utvecklas och rutinerna moderniseras, behöver rekommendationerna uppdateras regelbundet. Det fästs allt större vikt vid vårdens effekt, kvalitet och säkerhet.

Grunder för icke-brådskande vård publicerades för första gången 2010. Grunderna har uppdaterats av en riksomfattande arbetsgrupp och underarbetsgrupper, där experter på de enskilda områdena har varit med.

Ytterligare information

Katri Makkonen, medicinalråd, tfn 0295 163 592
Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 163 388 (psykiatri) (fr.o.m. 8.4)
Merja Auero, medicinalråd, tfn 0295 163 304 (mun- och tandhälsa)
Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385 (ledproteskirurgi)
Tuija Ikonen, medicinalråd, tfn 0295 163 253 (behandlingar som gäller flera specialiteter)

Publikationen publiceras senare på svenska.

Tillbaka till toppen