Hoppa till innehåll
Media

Samarbete för ett hinderfritt och tillgängligt Norden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2016 11.20
Nyhet SHM och THL informerar

Ett fungerande och tillgängligt samhälle där alla kan vara delaktiga och där alla har samma mänskliga rättigheter. De här är målen och värderingarna i de nordiska ländernas funktionshinderspolitik.

Även om de nordiska länderna på många plan är förgångare inom funktionshinderspolitik, så krävs det ännu mycket arbete för att personer med funktionshinder ska kunna bli jämlika medlemmar i samhället.

Utmaningen för samtliga nordiska länder är att förbättra levnadsvillkoren och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, genom att införa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i den nationella lagstiftningen. Länderna är i olika skeden av processen, vilket innebär att man kan lära av varandra.

Finland och Åland är i gång med att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Danmark, Norge, Sverige, Färöarna och Grönland har ratificerat konventionen medan Island avser göra detta inom kort.

Bland annat dessa olika tillvägagångssätt behandlas under den nordiska konferensen “Disability Policies and the impact of UNCRPD in the Nordic region”, som ordnas i Helsingfors 9-10 mars. Konferensen är en del av Finlands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet, och fungerar som ett forum för erfarenhetsutbyte mellan nordiska experter.

En viktig princip för funktionshinderspolitiken i Norden är att personer som själva har en funktionsnedsättning involveras i processer och beslut som berör dem. De aktuella frågorna inom funktionshinderspolitik i Norden just nu handlar om mer tillgänglighet och lika rättigheter, försörjning, boende och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, samt mer inflytande i samhällsplaneringen.

Det nordiska samarbetet kring funktionshinder intensifierades år 2013 när Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder grundades. Rådet jobbar för en effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning genom nordiskt samarbete, och är ett rådgivande organ till Nordiska ministerrådet. Rådet är också med om att arrangera den nordiska konferensen i Helsingfors.

Mer information:

Sakkunnig Stina Sjöblom, Institutet för hälsa och välfärd THL, tfn 029 524 7187
Socialråd Eveliina Pöyhönen, SHM, tfn  029 516 3303
Maria Montefusco, Projektledare och sekreterare för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, Nordens Välfärdscenter, tfn +46 76 199 2807

Tillbaka till toppen