Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Visionen noll olycksfall och noll olyckor - minskade kostnader genom förebyggande

Social- och hälsovårdsministeriet
13.11.2020 9.15
Pressmeddelande 278/2020

Finlands mål är att ingen ska dö eller skada sig allvarligt som en följd av en olycka i hemmet eller på fritiden. Nollvisionen ingår i ett nytt nationellt målprogram för förebyggande av olycksfall i hemmen och på fritiden.

Fokus ligger på att förebygga olycksfall så att man kan göra betydande besparingar i samhällsekonomin vad gäller de kostnader som olycksfallen orsakar. 

Programmet innehåller sammanlagt 89 åtgärder för förebyggande av olyckor i olika åldersgrupper under åren 2021-2030. Man har fastställt mål och åtgärder för varje åldersgrupp och typ av olycksfall, och man beaktar hur de olika skedena i livet påverkar förebyggandet av skador. 

Det gemensamma målet är att uppnå en god säkerhetsnivå i alla miljöer och att minska de allvarliga och livsfarliga olyckorna i hemmet och på fritiden med 25 procent före 2030. Programmet behövs för att minska fallolyckorna, olyckorna i väg- och sjötrafiken, drunkningsolyckorna, förgiftningarna och brandolyckorna samt för att öka närståendevårdarnas säkerhet.  

I programmet Säkerhet från barndom till ålderdom betonas vikten av mentalvårdsarbetet, jämlikheten och det sektorsövergripande samarbetet samt främjandet av säkerheten för de befolkningsgrupper som är särskilt sårbara.

Vid beredningen av åtgärderna beaktade man säkerheten också vad gäller miljön, varor, tjänster och idrottsskador samt förebyggandet av de olycksfall och olyckor som hänför sig till användningen av droger och läkemedel. 

Förebyggande av olycksfall ger stora besparingar 

De totala kostnaderna för olyckor i hemmet och på fritiden uppgick till 780-1157 miljoner euro år 2017. Olycksfallen medförde kostnader för 337-508 miljoner euro inom hälso- och sjukvården och 124-196 miljoner euro inom socialskyddet.

För polisen och räddningsväsendet medförde olycksfallen och olyckorna kostnader för 73-89 miljoner euro. Utöver detta orsakade de materiella skadorna av bränder kostnader för 52 miljoner euro.

År 2017 orsakade dödsfall och sjukdomsfall på grund av olyckor sammanlagt cirka 15 000 förlorade arbetsår. Av de förlorade arbetsåren orsakades uppskattningsvis 7000-11000 av olyckor i hemmet eller på fritiden, och de indirekta kostnaderna uppgick till sammanlagt 194-312 miljoner euro. 

Andelen kostnader för olyckor i hemmet och på fritiden jämfört med kostnaderna för samtliga olycksfall bedömdes genom en separat utredning i samband med beredningen av programmet. Vid beräkningen användes de uppgifter i registret över vårdanmälningar (Hilmo) som baserar sig på sjukdomskoderna ICD-10. 

Största delen av olyckorna sker i hemmet och på fritiden  

I Finland är olyckorna den fjärde vanligaste dödsorsaken, och således ett stort folkhälsoproblem.  Antalet döda i olyckor i hemmet och på fritiden hör till de högsta i Europa. Varje år dör det cirka 2600 finländare till följd av ett olycksfall. Behandlingen av skador och förgiftningar orsakar dessutom näst flest vårdperioder inom den specialiserade sjukvården och tredje flest vårdperioder på hälsocentralernas bäddavdelningar. 

Målprogrammet har beretts av ett stort antal sakkunniga under ledning av den samordningsgrupp för förebyggande av olycksfall i hemmet och på fritiden som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet. Programmet stöder målen i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering.  

Ytterligare information:

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 177, [email protected]