Hoppa till innehåll
Media

Tillsynsmyndigheten kan överföra en klagan att först behandlas som en anmärkning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2014 13.23
Pressmeddelande -

Ställningen för anmärkningar inom social- och hälsovården i relation till klagomål förstärks med en ändring av klient- och patientlagarna. Ändringarna gäller såväl den privata som den offentliga sektorn.

Om klienten eller patienten är missnöjd med vården och dess kvalitet, eller bemötandet i anslutning till vården, kan han eller hon lämna in en anmärkning till verksamhetsenheten eller en klagan till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten, dvs. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket, kan från ingången av 2015 överföra en klagan som lämnats in till detta att först behandlas av verksamhetsenheten som en anmärkning.

I fortsättningen ska allvarliga ärenden, såsom misstanke om allvarligt fel i yrkesverksamhet upptas direkt till myndighetsbehandling. I övrigt uppmuntrar man att handlägga ärendena i den verksamhetsenhet till vilken klientens eller patientens klagan har riktats. Det här ger verksamhetsenheterna möjlighet att också bättre övervaka kvaliteten hos den egna verksamheten.

En anmärkning kan också lämnas in muntligt, men svaret måste alltid ges skriftligt. Verksamhetsenheterna ska aktivt informera klienterna och patienterna om användningen av anmärkningsförfarandet. Det ska vara så enkelt som möjligt att lämna in en anmärkning.

Gränsen för handläggningstiden för klagomål inom social- och hälsovården är i fortsättningen två år, densamma som i klagomålen för övriga förvaltningsärenden.

Regeringen föreslog den 11 december att lagen som gäller saken ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster den på fredagen. Lagen träder i kraft den 1 januari 2015.

Mer uppgifter

Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd, tfn 0295 163 38
Kirsi Talonen, konsultativ tjänsteman; tfn  0295 163 357

På vår webbplats

Reform av anmärknings- och klagomålsförfarandet

På andra webbplatser

Muistutus tai kantelu, Valvira
Kantelut (hallintokantelu), AVI

Tillbaka till toppen