Hoppa till innehåll
Media

Besvärstillståndsförfarandet inom barnskyddet ändras och ikraftträdandet av högre åldersgräns för eftervård preciseras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 11.32
Pressmeddelande

Nya ändringar i barnskyddslagen träder i kraft den 1 januari 2020. Den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden medför delvis ändrade förfaranden i fråga om besvärstillstånd i barnskyddsärenden. Bestämmelserna om vem som är berättigad till barnskyddets eftervård efter att åldersgränsen för eftervården höjs till 25 år den 1 januari 2020 preciseras också.

Den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden träder i kraft den 1 januari 2020. Det medför att det i fortsättningen förutsätts att besvärstillstånd har beviljats av högsta förvaltningsdomstolen för att en part eller en myndighet ska kunna söka ändring i barnskyddsärenden hos högsta förvaltningsdomstolen. I fråga om tvångsomhändertaganden förblir rätten att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen likadan som i nuläget.

Åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet höjs från 21 år till 25 år den 1 januari 2020. Den högre åldersgränsen börjar tillämpas på de barn och unga som är berättigade till eftervård den 1 januari 2020. Det sker inga ändringar i eftervårdens innehåll. Kommunen kan även i fortsättningen stödja en ung person i att bli självständig, även om han eller hon inte har subjektiv rätt till eftervård.

Dessutom preciseras sista utbetalningsdagen för medlen för eget hushåll. Det organ som ansvarar för socialvården har skyldighet att betala medel för eget hushåll till en ung person senast när han eller hon fyller 25 år. När den sista tidpunkten för betalning motsvarar åldersgränsen för eftervård är det möjligt att vid behov stödja och handleda en ung person också i användningen av medel för eget hushåll tills personen fyller 25 år.

Medel för eget hushåll ska fortsättningsvis i regel betalas när eftervården avslutas. Varje ung persons individuella situation ska även i fortsättningen beaktas när betalningsdagen bestäms.

Statsrådet föreslog att lagen stadfästs och republikens president stadfäste lagen den 30 december 2019.

Ytterligare information

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596, [email protected]
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482, [email protected]

Tillbaka till toppen