Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Halvtidsrapport om utveckling av systemet för läkemedelsersättning blev färdig

Social- och hälsovårdsministeriet
16.10.2017 10.46 | Publicerad på svenska 16.10.2017 kl. 10.52
Pressmeddelande 140/2017

Utredaren Heikki Ruskoaho överlämnade en halvtidsrapport om utveckling av systemet för läkemedelsersättning till social- och hälsovårdsministeriet den 30 september. Ruskoaho koncentrerar sig i sin halvtidsrapport på att framställa en helhetsbild av systemet för läkemedelsersättning från olika aktörers synvinkel samt på finansieringen av systemet för läkemedelsersättning, styrningen av förskrivningen av läkemedel och läkemedelsprisnämndens och Folkpensionsanstaltens verksamhet.

Det vore bra att bevara de fungerande delarna av systemet för läkemedelsersättning även i fortsättningen, trots att systemet står inför nya slags krav. På behoven att utveckla systemet inverkar bland annat en ökad mängd läkemedel, forskning om och utveckling av läkemedel för ovanliga sjukdomar, ökade kostnader samt reformen av social- och hälsovårdssystemet, konstaterar utredaren, professor Heikki Ruskoaho.

Enligt rapporten bör Läkemedelsprisnämnden även i fortsättningen ha som uppgift att fastställa de läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ska berättiga till ersättning från det inhemska systemet för läkemedelsersättning samt partipriserna för dessa. Målet för läkemedelsförsörjningen är en effektiv, säker, ändamålsenlig och ekonomisk läkemedelsbehandling för alla som behöver den. Genom reglering av vilka läkemedel som omfattas av ersättning och priserna på läkemedlen kan man säkerställa tillgång till behövliga läkemedel till skäliga priser på ett sätt som är likvärdigt i hela landet och effektivt ur administrativ synvinkel.

Folkpensionsanstalten bör fortfarande ha som uppgift att besluta om vilka utredningar som behövs och om de medicinska villkor som ska uppfyllas för att ersättning för preparaten ska vara medicinskt motiverad. Folkpensionsanstalten ska även i fortsättningen fatta beslut om kundernas rätt till ersättning och betala läkemedelsersättningar i enlighet med sjukförsäkringslagen. Att Folkpensionsanstaltens verksamhet är riksomfattande garanterar att medborgare i olika delar av landet behandlas likvärdigt. Folkpensionsanstalten har dessutom de specialkunskaper som behövs för arbetet samt fungerande informationssystem.

I rapporten konstateras att man vid sidan om utvecklandet av systemet för läkemedelsersättning också bör utveckla styrningen och uppföljningen av förskrivningen av läkemedel på riksnivå och regional nivå. Social‐ och hälsovårdsreformen ger en möjlighet till detta. En tillräcklig stark nationell styrning av landskapen och samarbetsområdena förutsätter enligt utredaren ett enhetligt, nationellt, centraliserat förfarande för bedömning av terapeutiskt och ekonomiskt värde av läkemedel som används inom öppenvården och vid sjukhus samt riksomfattande styrning från social- och hälsovårdsministeriet.

Utredaren Ruskoaho fortsätter nu arbeta med utredningen om utveckling av systemet för läkemedelsersättning. Avsikten är att han ska överlämna en slutrapport senast den 31 maj 2018.

Bakgrund

Systemet för läkemedelsersättning ska trygga att medborgarna till skäliga kostnader får de öppenvårdsläkemedel som behövs vid behandling av sjukdom. Läkemedelsersättningarna är en del av den lagstadgade sjukförsäkringen. År 2015 fick över 3,8 miljoner mottagare läkemedelsersättningar till ett sammanlagt belopp av cirka 1,4 miljarder euro.

Ytterligare information

Heikki Ruskoaho, professor, tfn 050 448 0772, [email protected]

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected]

Ruskoaho: Lääkekorvausjärjestelmän kehittäminen, Selvityshenkilön väliraportti 30.9.2017

Nyhet: Utvecklingsbehov för systemet för läkemedelsersättning utvärderas

Tillbaka till toppen