Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den första ansökningsomgången för deltagande i pilotförsöken med valfrihet har inletts

Social- och hälsovårdsministeriet
29.5.2017 10.00
Pressmeddelande 82/2017

Det är möjligt att genomföra pilotförsök med den nya valfrihetsmodellen på olika håll i Finland redan innan lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården träder i kraft. Nu har den första omgången för ansökan om statsunderstöd för genomförande av pilotförsöken inletts.

Kommuner och samkommuner kan ansöka om att delta i pilotförsöken och få statsunderstöd för genomförandet från social- och hälsovårdsministeriet. Det ordnas två ansökningsomgångar, varav den första pågår 29.5–7.7.2017 och den andra 14.8–29.9.2017.

Avsikten med pilotförsöken är att stödja verkställigheten av lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. För genomförandet av pilotförsöken reserveras i statsbudgeten sammanlagt 100 miljoner euro 2018–2019. I regeringens proposition om tilläggsbudget för 2017 ingår dessutom ett separat anslag om 33 miljoner euro för ordnandet av pilotförsöken. De aktörer som deltar i pilotförsöken behöver inte bidra med någon självfinansieringsandel.

Genomförandet sker som pilotförsök med social- och hälsocentraler eller pilotförsök med personlig budget

Pilotförsöken med valfrihet kan genomföras antingen som pilotförsök med social- och hälsocentraler (s.k. pilotförsök med direktvalstjänster), som pilotförsök med personlig budget eller som en kombination av dessa.  Pilotförsöken kan inledas tidigast hösten 2017 och senast den 30 juni 2018. Landskapen kan fortsätta sina pilotförsök fram till utgången av 2022.

Administrationen av pilotförsöken sker med hjälp av en modell med ansvariga kommuner eller som en samkommun, med andra ord kan en enskild kommun inte genomföra ett eget pilotförsök. Även ett landskapsförbund kan administrera ett pilotförsök. Administrationen av pilotförsöken överförs i varje fall till de nya landskapen den 1 januari 2019. De kommuner och samkommuner som deltar i pilotförsöket med social- och hälsocentraler ska innan pilotförsöket inleds bolagisera de tjänster som ingår i pilotförsöket.

Ett pilotförsök ska omfatta minst 80 procent av landskapets befolkning. Om det finns särskilda skäl, kan ett pilotförsök omfatta endast 50–80 procent av landskapets befolkning. Försöket får omfatta mindre än 70 procent av landskapets befolkning endast om minst hälften av landskapets kommuner är med i försöket.

Kunden kan välja vilken tjänsteproducent han eller hon vill

I pilotförsöken med social- och hälsocentraler kan kunden fritt välja vilken tjänsteproducent han eller hon vill bland de godkända producenter som är verksamma i området. Kunden kan också byta tjänsteproducent. Om kunden inte själv väljer producent, väljs en producent åt kunden.

I pilotförsöken med personlig budget bestäms kundens personliga budget utifrån en kundplan. Kundplanen görs upp tillsammans med kunden, och där antecknas de tjänster som den personliga budgeten beviljas för. Efter det väljer kunden själv producenter bland de producenter på marknaden som uppfyller villkoren.

Invånarna i de områden som omfattas av pilotförsöken kommer att informeras om sina valmöjligheter innan försöken inleds.

Anvisningar om ansökan på regionreformen.fi

Ett utlysningsdokument med utförligare anvisningar har publicerats på webbplatsen regionreformen.fi på den sida som gäller pilotförsöken, där även övrigt material om pilotförsöken publiceras. Ansökningsblanketterna läggs ut på sidan den 1 juni 2017.

Regeringens proposition om kundens valfrihet inom social- och hälsovården är en del av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. En förutsättning för att pilotförsöken ska kunna genomföras är att lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården, som för närvarande är under behandling i riksdagen, blir antagen och stadfäst.

Ytterligare information

Anne Kumpula, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 705, [email protected] (på semester 5.6–22.6.2017)
Maria Porko, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 417, [email protected] (under tiden 5.6–22.6.2017)
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]

Tillbaka till toppen