Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utkastet till valfrihetslag på remiss

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
31.1.2017 16.47
Pressmeddelande 20

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har den 31 januari sänt ett utkast till en lag om valfrihet med anknytning till social- och hälsovårdsreformen på remiss. Remissvar kan lämnas till och med 28.3.2017.

Paragraferna kommer att preciseras under remissbehandlingen och därefter. Även konsekvensbedömningarna blir färdiga i sin slutliga form efter remissbehandlingen. En preliminär konsekvensbedömning finns tillgänglig i samband med materialet om begäran om utlåtande.

Kommunerna i Fastlandsfinland, samkommunerna, övriga producenter av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt vissa andra aktörer ombeds lämna yttranden. Även andra kan om de så önskar lämna sitt yttrande om lagutkastet. Yttrandena är offentliga och de beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens proposition.

Lagutkastet kompletteras och preciseras under våren. Preciseringarna gäller bland annat landskapets skyldigheter att styra och följa upp systemet med kund- och betalsedlar. Avsikten med att precisera bestämmelserna är att landskapet ska ha tillräckliga metoder för att säkerställa social- och hälsotjänsterna och att människornas jämlikhet förverkligas inom tjänsterna. Dessutom vill man säkerställa kundens rättsskydd och förtydliga tjänsteproducenternas ställning.  

I samband med remissbehandlingen av valfrihetslagen inom social- och hälsovården kan man även ta ställning till paragraferna om assisterat beslutsfattande. Avsikten är att foga assisterat beslutsfattande till socialvårdens klientlag och patientlagen. I assisterat beslutsfattande redogör en stödperson för alternativen så att kunden förstår och kan fatta besluten själv.

Som en del av social- och hälsovårdsreformen har också en ny lag om produktionen av social- och hälsotjänsterna beretts.  I framtiden ska alla producenter av social- och hälsotjänster registrera sig för att tjänsternas kvalitet och säkerheten ska kunna säkerställas. Avsikten är att ett kapitel om ackreditering av tjänsteproducenter ska fogas till denna proposition som redan har varit på remiss. En begäran om yttrande som gäller detta kapitel kommer att sändas separat i februari 2017.

Lagstiftningen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården bereds som en del av social- och hälsovårdsreformen. Syftet är att genom valfrihet öka klientens möjligheter att påverka, få vård snabbare, stärka basservicen och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet. Lagen tillämpas på den offentligt finansierade social- och hälsovården som hör till landskapets organiseringsansvar. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Begäran om yttrande besvaras genom en elektronisk enkät i nättjänsten. Lagutkastet, webbenkäten och övrigt bilagematerial finns på adressen alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande
 

Ytterligare information:

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, tfn 02951 63012
Outi Antila, överdirektör, avdelningschef, tfn 02951 63164
Kirsi Varhila, överdirektör, avdelningschef, tfn 02951 63338
 

alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen