Hoppa till innehåll
Media

Välfärdsekonomins grund är kunskap

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2022 15.54
Nyhet
Ukki halaamassa lasta

Minister Aki Lindén ordnade en rundabordsdiskussion om välfärdsekonomi onsdagen den 27 april 2022.

Med välfärdsekonomi avses ett perspektiv för beslutsfattandet där man strävar efter att uppnå en bättre balans mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet genom att beakta sambanden mellan ekonomi och välfärd. Med hjälp av välfärdsekonomin kan man stärka samhällets stabilitet på lång sikt.  

”Välfärdsekonomi handlar om att utveckla ekonomin så att den möjliggör välfärd för alla medborgare. Det är viktigt att sörja för att hela systemet och inte bara social- och hälsovårdstjänsterna fungerar så, att ojämlikheten inte ökar”, konstaterar familje- och omsorgsminister Aki Lindén

Under rundabordsmötet diskuterade man hur verkställandet av välfärdsekonomin kan främjas. Rapporten om inkludering av välfärdsekonomin i det kunskapsbaserade beslutsfattandet var en av utgångspunkterna för diskussionen.  I rapporten har man sammanställt ekonomiska experters synpunkter och förslag om hur välfärdsekonomiskt tänkande kan inkluderas i det kunskapsbaserade beslutsfattandet och i processerna.

Vid diskussionen behandlades också förfarandena för det politiska kunskapsbaserade beslutsfattandet i Finland. Man ansåg att det är positivt att Finland har många olika utredningar av nuläget som kan användas som stöd för beslutsfattandet, men utvecklingsarbete behövs i synnerhet i fråga om bedömningen av konsekvenser och utnyttjandet av bedömningarna. Man betonade att det krävs expertis vid tolkning av kunskap och indikatorer. Man kan få hjälp av de expertforum med paneler och råd som nämns här. Under rundabordsmötet diskuterade man också forskningssektorns, den offentliga förvaltningens och beslutsfattarnas växelverkan och roller.   

Välfärdsekonomi internationellt och nationellt

Finland har främjat det välfärdsekonomiska tänkandet internationellt och i EU.  Välfärdsekonomin var en av Finlands prioriteringar för EU-ordförandeskapet år 2019. I EU är verkställandet av slutsatserna om välfärdsekonomi kopplat till kommissionens strategi och arbetsprogram, som bland annat innehåller genomförandet av pelaren för sociala rättigheter. Finland har sammankallat en internationell expertgrupp på hög nivå för att stödja arbetet med främjandet av välfärdsekonomin. Finland samarbetar dessutom aktivt med OECD:s WISE-center. WHO:s regionala kontor för Europa har tillsatt gruppen New Erconomic Expert Group med ekonomer för att stödja utvecklingen av det välfärdsekonomiska tänkandet i medlemsländerna. Finland är också medlem i nätverket Well-being Economy Governments (WeGo). Nätverket erbjuder ett internationellt forum för föregångarländerna där man diskuterar välfärdsekonomi och välfärdsfrågor samt utbyter information och bästa praxis till stöd för beslutsfattandet. Medlemmarna i nätverket består av Island, Nya Zeeland, Skottland, Wales och Finland. 

På nationell nivå inledde Finland i februari 2021 arbetet i styrgruppen för välfärdsekonomi. Styrgruppen bereder ett nationellt handlingsprogram med syftet att inkludera det välfärdsekonomiska perspektivet i det kunskapsbaserade beslutsfattandet. Minister Lindéns rundabordsmöte ordnades som ett led i beredningen av handlingsplanen.  

Ytterligare information: 

Veli-Mikko Niemi, avdelningschef, tfn 0295163425
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman
Timo Lehtinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295163387 

E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen