Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om försäljning av och tillsyn över försäkringar ses över

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2017 13.24
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ny lag om försäkringsdistribution. Också bl.a. lagen om försäkringsavtal och lagen om Finansinspektionen ses över samtidigt. Syftet med reformen är att genomföra EU-direktivet om försäkringsdistribution.

Regeringen lämnade en proposition om det nationella genomförandet av direktivet om försäkringsdistribution till riksdagen den 2 november. Lagarna avses träda i kraft den 23 februari 2018.

Lagen om försäkringsdistribution ska gälla försäkringsdistributörer, dvs. försäkringsgivare, försäkringsförmedlare, sidoverksamma försäkringsförmedlare samt till mindre delar s.k. sidoverksamma försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution i liten, avgränsad skala. Tillämpningsområdet för lagen ska förutom sedvanliga försäljnings- och rådgivningssituationer även omfatta jämförelse och försäljning av försäkringar i vissa situationer, också på internet och i andra digitala kanaler. Avsikten är att lagen ska gälla person- och skadeförsäkring, direktförsäkring och till många delar återförsäkring.

Det som är nytt i propositionen, när det gäller försäkringsgivare, är att kraven på yrkeskompetens och god vandel utvidgas så att de också ska gälla de anställda som deltar i försäkringsdistribution.

Försäkringsförmedlare är försäkringsmäklare och ombud. Enligt propositionen kan de bedriva försäkringsdistribution som huvudsaklig verksamhet eller som sidoverksamhet. Försäkringsmäklarna ska agera med stöd av uppdragsavtal med kunden och de ska vara oberoende i förhållande till försäkringsgivarna. Ombuden ska agera för försäkringsgivarens räkning och på dennes ansvar.

På samma sätt som för närvarande ska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare registreras i det försäkringsförmedlarregister som förs av Finansinspektionen. Förutsättningarna för registrering ska preciseras. Förutsättningar för registrering ska liksom hittills vara bl.a. god vandel och tillräcklig yrkeskompetens. Av försäkringsmäklare ska också i fortsättningen krävas att de har en ansvarsförsäkring och håller kundmedlen åtskilda. En försäkringsförmedlare eller sidoverksam försäkringsförmedlare som är registrerad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får enligt förslaget bedriva verksamhet också i andra EES-stater.

Enligt nuvarande lagstiftning bör en försäkringsdistributör i sina uppdrag handla hederligt, opartiskt, professionellt och omsorgsfullt. Det som är nytt i propositionen är det uttryckliga kravet på att försäkringsdistributören i all sin verksamhet ska handla på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen. Ändringen gäller också intressekonfliktsituationer. Dessutom ska bestämmelserna om skötsel av uppdrag, utrednings- och informationsskyldighet som gäller kunden och dokumentering av dem vara mer exakta än de är nu. I synnerhet de krav som gäller utredning, lämnande av information och hantering av intressekonflikter i samband med s.k. placeringsförsäkringar ska preciseras på ett väsentligt sätt.

Enligt propositionen får Finansinspektionen bättre möjligheter än för närvarande att utöva tillsyn över försäkringsmarknaden i Finland och ingripa i olaglig verksamhet eller andra missförhållanden.  Det föreslås bl.a. att Finansinspektionen får påföra en påföljdsavgift eller förbjuda en försäkringsförsäljares verksamhet i Finland.

Ytterligare information

Juha Jokinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63594

Tillbaka till toppen