Hyppää sisältöön
Media

Vakuutusten myynnin ja valvonnan sääntelyä uudistetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2017 13.24
Tiedote 157/2017

Hallitus esittää uutta vakuutusten tarjoamisesta annettavaa lakia. Samalla tarkistettaisiin muun muassa vakuutussopimuslakia ja Finanssivalvonnasta annettua lakia. Uudistuksen tarkoitus on panna täytäntöön EU-direktiivi vakuutusten tarjoamisesta.

Hallitus antoi vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevan esityksensä eduskunnalle 2. marraskuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 23.2.2018.

Vakuutusten tarjoamisesta annettava laki koskisi vakuutuksentarjoajia eli vakuutuksenantajia, vakuutusedustajia, sivutoimisia vakuutusedustajia sekä vähäisiltä osin pientä ja rajattua toimintaa harjoittavia, niin sanottuja sivutoimisia vakuutusedustajia. Lain soveltamisen piiriin tulisivat tavanomaisten neuvonta- ja myyntitilanteiden lisäksi eräissä tilanteissa, myös internetissä tai muissa sähköisissä kanavissa tehtävä vakuutusten vertailu ja myynti. Laki koskisi henkilö- ja vahinkovakuutusta sekä ensivakuutusta ja monilta osin jälleenvakuutusta.

Vakuutuksenantajien osalta uutta esityksessä on, että hyvämaineisuus- ja ammattipätevyysvaatimuksia laajennetaan koskemaan vakuutusten tarjoamiseen osallistuvaa henkilöstöä.

Vakuutusedustajia ovat vakuutusmeklarit ja asiamiehet. Esityksen mukaan he voisivat harjoittaa vakuutusten tarjoamista pää- tai sivutoimisena toimintana. Vakuutusmeklarit toimisivat asiakkaan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella vakuutuksenantajiin nähden riippumattomina. Asiamiehet toimisivat vakuutuksenantajan lukuun ja vastuulla.

Vakuutusedustajat ja sivutoimiset vakuutusedustajat olisi nykyiseen tapaan rekisteröitävä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin edellytyksiä tarkennettaisiin. Nykyiseen tapaan edellytyksinä olisivat muun muassa hyvämaineisuus ja riittävä ammattipätevyys. Vakuutusmeklareilta edellytettäisiin myös jatkossa vastuuvakuutusta ja asiakasvarojen erilläänpitoa. Yhdessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröity vakuutusedustaja tai sivutoiminen vakuutusedustaja voisi toimia muissakin ETA-valtioissa.

Nykylainsäädännön mukaan vakuutuksentarjoajan tulee suorittaa tehtävänsä rehellisesti, tasapuolisesti, ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Uutta esityksessä on nimenomainen vaatimus siitä, että kaikessa toiminnassa vakuutuksentarjoajan olisi toimittava asiakkaan edun mukaisesti. Muutos koskisi myös eturistiriitatilanteita. Lisäksi toimeksiantojen hoitamisesta, asiakasta koskevista selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksista sekä niiden dokumentoinnista säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin. Erityisesti niin sanottuja sijoitusvakuutuksia koskevat selonottoa, tiedonantoa ja eturistiriitojen hallintaa koskevat vaatimukset tarkentuisivat olennaisesti.

Esityksessä Finanssivalvonnalla olisi nykyistä paremmat edellytykset valvoa suomalaisia vakuutusmarkkinoita ja puuttua lainvastaiseen toimintaan tai muihin epäkohtiin. Finanssivalvonta voisi muun muassa määrätä seuraamusmaksun tai kieltää vakuutusmyyjän toiminnan Suomessa.

Lisätietoja

Juha Jokinen, neuvotteleva virkamies, p. 02951 63594

Sivun alkuun