Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om försäljning av och tillsyn över försäkringar revideras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2018 13.42
Pressmeddelande 59/2018

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om försäkringsdistribution och att vissa lagar som har samband med den ändras. Avsikten med lagarna är att upprätthålla och förbättra kundskyddet vid köp av försäkringar oberoende av försäkringarnas distributionskanal. Syftet med reformen är att genomföra EU-direktivet om försäkringsdistribution.

Lagen om försäkringsdistribution gäller försäkringsdistributörer, dvs. försäkringsgivare, försäkringsförmedlare, sidoverksamma försäkringsförmedlare samt till mindre delar s.k. sidoverksamma försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution i liten, avgränsad skala. Tillämpningsområdet för lagen omfattar förutom sedvanliga försäljnings- och rådgivningssituationer även jämförelse och försäljning av försäkringar i vissa situationer, också på internet och i andra digitala kanaler. Lagen gäller person- och skadeförsäkring, direktförsäkring och till många delar återförsäkring.

På samma sätt som för närvarande ska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare registreras i det försäkringsförmedlarregister som förs av Finansinspektionen. Förutsättningarna för registrering preciseras. Förutsättningar för registrering ska liksom hittills vara bl.a. god vandel och tillräcklig yrkeskompetens. Av försäkringsmäklare krävs också i fortsättningen att de har en ansvarsförsäkring och håller kundmedlen åtskilda. En försäkringsförmedlare eller sidoverksam försäkringsförmedlare som är registrerad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får bedriva verksamhet också i andra EES-stater.

Det som är nytt är det uttryckliga kravet på att försäkringsdistributören i all sin verksamhet ska handla på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen. Ändringen gäller också intressekonfliktsituationer. Dessutom ska bestämmelserna om skötsel av uppdrag, utrednings- och informationsskyldighet som gäller kunden och dokumentering av dem vara mer exakta än de är nu. I synnerhet de krav som gäller utredning, lämnande av information och hantering av intressekonflikter i samband med s.k. placeringsförsäkringar preciseras på ett väsentligt sätt.

I lagen om ändring av försäkringsbolagslagen och lagen om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag ingår också vissa bestämmelser som preciserar genomförandet av det så kallade Solvens II-direktivet. De träder i kraft eller börjar tillämpas den 1 maj 2018.

Regeringen föreslog torsdagen den 19 april att lagarna i fråga ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen. Lagen om försäkringsdistribution och de bestämmelser om distribution som hör samman med den träder i kraft den 1 oktober 2018, och då börjar också de lagarna tillämpas.

Ytterligare information

Juha Jokinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63594

Tillbaka till toppen