Hoppa till innehåll
Media

Utkast till lag om avhjälpande av missförhållanden i systemet med försäkringsläkare på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2020 16.14
Pressmeddelande 139/2020

Syftet med lagändringarna är att öka transparensen i systemet med försäkringsläkare och medborgarnas förtroende för systemet. Utkastet till regeringens proposition är på remiss 3 juni - 10 juli 2020.

I lagutkastet föreslås ändringar genom vilka regeringsprogrammets föresats om avhjälpande av missförhållandena i systemet med försäkringsläkare genomförs i enlighet med social- och hälsovårdsutskottets enhälliga betänkande (ShUB 33/2018 rd). Betänkandet av riksdagens social- och hälsovårdsutskott hade uppkommit vid behandlingen av medborgarinitiativet om lagstiftning om olycksfallsförsäkring (MI 4/2018 rd).

I utkastet föreslås det att lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionsanstalten ändras.

Mer detaljerade bestämmelser om försäkringsläkares ställningstaganden

Det föreslås att till lagarna fogas mer detaljerade bestämmelser än tidigare om det sätt på vilket försäkringsanstalternas sakkunnigläkare tar ställning till de medicinska utredningar som lämnats in till anstalterna för behandling.

Ställningstagandena ska utarbetas på ett enhetligt sätt och med tydliga uttryck så att de kan användas som motivering till försäkringsanstaltens beslut som grundar sig på medicinska omständigheter på det sätt som föreskrivs i olika förmånslagar. Ställningstagandet bör bekräftas separat genom uttalandet ”på heder och samvete”. Därför upphävs de bestämmelser i lagarna som tidigare varit onödiga och enligt vilka bestämmelsen med motsvarande innehåll i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården inte ska tillämpas på läkarnas anteckningar i en försäkringsanstalt.

Dessutom föreslås det att bestämmelsen om begreppet arbetsinkomst som ligger till grund för ersättning för inkomstbortfall i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar preciseras.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information:

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3546

Tillbaka till toppen