Hoppa till innehåll
Media

Vasa sjukvårdsdistrikt har beviljats statsunderstöd för grundandet av ett utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2020 16.07
Pressmeddelande 117/2020

Statsunderstödet uppgår till tre miljoner euro. Syftet med den utvecklingsverksamhet som genomförs med stöd av statsunderstödet är att ta fram rekommendationer, verksamhetsmodeller och nya verktyg för att säkerställa patient- och klientsäkerheten för både experter och klienter.

Vasa sjukvårdsdistrikt har beviljats statsunderstöd för en nationell samordningsuppgift i anslutning till utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet. 

Vasa sjukvårdsdistrikt och utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet som grundats där, har erbjudit sig att sköta den nationella samordningen av främjandet av patient- och klientsäkerheten och utvecklandet av förfarandena för patient- och klientsäkerheten. Dessutom har utvecklingscentret erbjudit sig att ta hand om förankringen av förfarandena i det nationella samarbetet och om främjandet av forskningen och det internationella samarbetet. 

Motiveringar för beviljande av statsunderstöd

Det långsiktiga arbete som gjorts inom Vasa sjukvårdsdistrikt ger förutsättningar att profilera sig som nationell främjare av patientsäkerheten. 

Främjandet av klient- och patientsäkerheten har tills vidare saknat samordning och stöd för genomförandet på nationell nivå samt nästan helt och hållet internationell kontakter. Vasa sjukvårdsdistrikt har redan i tio års tid satsat på utvecklingen av patientsäkerheten, vilket ligger som grund till att distriktet fått samordningsuppgiften för patientsäkerhet och kvalitet inom specialupptagningsområdet för Åbo universitetssjukhus. 

Vasa centralsjukhus har också tagit i bruk goda förfaranden för patientsäkerheten och år 2017 inleddes ett övergripande forskningsprogram om patientsäkerhet. Hösten 2019 inleddes det nationella No Harm -nätverket för att främja utvecklingen och forskningen kring patient- och klientsäkerheten. Något motsvarande arbete för att utveckla patient- och klientsäkerheten har inte utförts i andra sjukvårdsdistrikt eller på andra håll i Finland. 

Vasa sjukvårdsdistrikt har dessutom beredskap att främja klientsäkerhetsarbetet inom socialvården i enlighet med verkställighetsplanen för patient- och klientsäkerhetsstrategin. 

Sjukvårdsdistriktet har också beredskap att i uppgiften beakta de språkliga faktorernas betydelse för patienternas och klienternas säkerhet.

Utbetalning av statsunderstöd

Understödets belopp för år 2020 är en miljon euro. Understödets belopp för år 2021 är en miljon euro och för år 2022 en miljon euro. De anslag som ligger till grund för understöden 2021–2022 fastställs i statsbudgetarna för 2021 och 2022.

Ytterligare information: 

Kaisa Halinen, överläkare (från och med 18.5), tfn 0295 163 154
Taina Mäntyranta, medicinalråd, tfn 0295 163 692 

Tillbaka till toppen