Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 2016

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2015 13.50
Pressmeddelande

Bestämmelserna om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar har samlats i en ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar i stället för de nuvarande tre lagarna. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2016. Den försäkrades rättigheter och skyldigheter har skrivits in i lagen i stället för att som nu delvis vara beroende av avgörande- och rättspraxis. De grundläggande strukturerna för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, så som finansieringen eller verkställandet, ändras inte.

Regeringen föreslog torsdagen den 23 april att lagen skulle stadfästas. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen på fredag.

Syftet med reformen är att lagstiftningen ska motsvara de förändrade förhållandena i arbetslivet och de krav som grundlagen ställer på modern lagstiftning. Den nuvarande lagen om olycksfallsförsäkring är från 1948.

I den nya lagen definieras olycksfall samt medicinskt orsakssamband mellan olycksfallet och skadan eller sjukdomen. Om orsakssamband saknar är det inte fråga om ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. I lagen föreskrivs också betydligt mera detaljerat än för närvarande om de omständigheter under vilka en skada ska ha inträffat för att den ska ersättas som olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom.

Den årsarbetsinkomst som ligger till grund för ersättningen ska bestämmas på ett klarare och tydligare sätt. För närvarande bestäms årsarbetsinkomsten i hög grad utifrån uppskattning. I fortsättningen ska den i huvudsak bestämmas utifrån beräkning. På så sätt bestäms årsarbetsinkomsten på ett mera genomskådligt och förutsägbart sätt. Årsarbetsinkomstens miniminivå höjs med ungefär tio procent jämfört med nuläget, varvid även de minsta ersättningarna för inkomstbortfall stiger i samma proportion. 

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen gäller endast arbete som utförts i förtjänstsyfte, och den är i fortsättningen så enhetlig som möjligt med arbetspensionsskyddet. Arbetsolycksfallsskyddet gäller i regel samma arbetstagare som arbetspensionsskyddet. För företagare är försäkringen fortfarande frivillig. Den kan i regel tecknas endast av företagare som har företagares pensionsförsäkring (FöPL). Definitionen av företagare motsvarar arbetspensionslagstiftningens definition av företagare.

Ersättningshandläggningen påskyndas genom att tidsfristerna förkortas. Försäkringsbolaget ska till exempel meddela beslut inom 30 dagar i stället för nuvarande tre månader från det att bolaget har fått de dokument som krävs för avgörandet. Av motiveringen till avslag ska i fortsättningen framgå bättre varför den sökta förmånen har förvägrats. En motsvarande ändring, som föreslagits av den så kallade försäkringsläkararbetsgruppen, har redan företagits i den övriga förmånslagstiftningen.

Arbetsgivaren är skyldig att teckna arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina arbetstagare. Som ett led i kampen mot den grå ekonomin innehåller lagen bestämmelser om tillsyn över försäkringsverksamheten. 

Ytterligare information

regeringsrådet Mika Mänttäri, tfn 02951 63125, fö[email protected]


 
Tillbaka till toppen