Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Ny åtgärdsplan ger metoder för att förebygga våld mot barn

Social- och hälsovårdsministeriet
26.11.2019 7.30
Pressmeddelande 147/2019

En barndom utan våld heter en ny åtgärdsplan för förebyggande av våld mot barn som innehåller 93 åtgärder för att förebygga våld mot barn och unga i åldern 0–17 år. Planen ska genomföras 2020–2025.

Planen omfattar förebyggande av fysiskt och psykiskt våld, sexuellt våld och nättrakasserier i olika uppväxt- och verksamhetsmiljöer. Åtgärdsplanen är en handbok för yrkesutbildade personer och studerande som arbetar med barn och unga inom social- och hälsovården, polisen, bildningsväsendet och ungdomsväsendet, rättsväsendet och civilsamhällesorganisationer. 

De åtgärder som räknas upp i planen baserar sig på forskningsrön och behov som framkommit i yrkespersoners arbete. Handboken innehåller bland annat checklistor och konkreta, praktiska åtgärder för att förebygga och minska våld.

Barn som blivit utsatta för våld behöver ett stöd som är bättre samordnat och som ges vid en mer adekvat tidpunkt än för närvarande. I planen läggs därför särskild vikt vid faktorer som skyddar mot våld och vid tidig upptäckt av risker. Ett tillräckligt stöd som lämpar sig för den enskilda situationen är mycket viktigt för att barnet eller den unga personen ska ha möjlighet att klara av svåra upplevelser. Utbildning och utveckling av sektorsövergripande samarbete är viktiga metoder för att förebygga våldets skadeverkningar.

Studier har visat att risken för att barn ska utsättas för våld ökar när föräldrarna separerar eller när föräldrarna är mycket belastade. Man bör upptäcka risksituationer i tid, erbjuda hjälp i sådana situationer, vid behov ingripa i situationen och hänvisa de berörda till hjälp.

Våld stör och skadar barnets utveckling och skapar rädsla och misstro mot människor och samhället. Negativa upplevelser under barndomen, såsom våld, har enligt forskningsrön samband med ohälsa och våldsanvändning i vuxen ålder. I värsta fall kan våldet till och med leda till döden. Utöver mänskligt lidande orsakar våldet också kostnader i och med att psykisk ohälsa, riskbeteende och utslagning ökar.

Några av åtgärderna i planen En barndom utan våld

  • De som arbetar med barn och familjer ska i sitt arbete tala om barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö och riskerna med våld.
  • Metoder ska utvecklas för att man bättre än för närvarande ska kunna identifiera föräldrarnas egna negativa erfarenheter i barndomen och därmed förebygga våld.
  • I Finland ska det skapas en heltäckande samarbetsmodell baserad på Barnahus-kvalitetsstandarderna för att säkerställa att alla barn och unga som misstänks ha blivit utsatta för misshandel eller sexuellt våld får hjälp, stöd och vård.
  • Det ska säkerställas att hot om och erfarenheter av våld, trakasserier och mobbning tas upp vid alla klientmöten inom elev- och studerandevården.
  • I förebyggandet av våld ska det tas särskild hänsyn till barn och unga i utsatt ställning, till exempel barn och unga med funktionsnedsättning, barn och unga som hör till etniska eller språkliga minoriteter, barn och unga som vårdas utom hemmet samt hbtqi-personer.
  • Yrkespersoners färdigheter att identifiera och ingripa i särskilda frågor, såsom hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism, bör förbättras.
  • Det ska ges mer utbildning om sexuellt våld och förebyggande av sexuellt våld.
  • Barn och unga ska ges tydlig information om vart man kan vända sig för att anmäla sexuella trakasserier, gromning eller annat våld och om var man får hjälp.

Förebyggande av våld förutsätter sektorsövergripande samarbete mellan olika yrkesgrupper. Därför har nästan 80 experter från olika organisationer deltagit i utarbetandet av åtgärdsplanen, och den har varit på remiss till många olika instanser. Det kommer också att publiceras en kortversion och en engelskspråkig version av planen. Vid Institutet för hälsa och välfärd finns en styrgrupp som följer upp genomförandet av planen.

Det nationella programmet för främjande av barns och ungas trygghet består av två åtgärdsplaner, av vilka den första gäller förebyggande av olycksfall och självmord (2018).

Ytterligare information

Ulla Korpilahti, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 8668, [email protected] 
Taina Laajasalo, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7777, [email protected]
Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029516 3177, [email protected]