Hoppa till innehåll
Media

Ny lag ska reglera behörigheten för läkare förtrogna med effekterna av strålning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2016 13.34
Pressmeddelande 151

Regeringen föreslår en ny lag om läkarens behörighet att vara verksam som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. Förutom att läkaren är förtrogen med företagshälsovård ska han eller hon genomgå strålskyddsutbildning, genom vilken man garanterar tillräckliga kunskaper om strålningens effekter på hälsan och riskerna med strålning i arbetsuppgifter där exponering för strålning ingår.

I fortsättningen kan endast en läkare som genomgått det nya godkännandeförfarandet vara verksam som företagsläkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A antingen inom den privata eller inom den offentliga sektorn. Med en strålningsarbetare i kategori A avses en arbetstagare som i sina arbetsuppgifter kan exponeras för strålning i sådan grad att exponeringen ska övervakas individuellt.

Avsikten är att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ska i fortsättningen vara den myndighet som beviljar rätt att vara verksam som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. Hittills har Strålsäkerhetscentralen (STUK) på ansökan av läkaren konstaterat behörigheten för läkare som ansvarar för hälsokontroller. Valvira ska tillhandahålla en förteckning över sådana företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning som finns införda i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). På grund av detta ska lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras samtidigt.

Största delen av företagsläkarna kommer inte i kontakt med arbetstagare som exponeras för strålning. Därför behöver alla företagsläkare inte genomgå strålskyddsutbildning enligt den nya lagen. I Strålsäkerhetscentralens register finns för närvarande ca 460 läkare vars behörighet har konstaterats av Strålsäkerhetscentralen. Avsikten är att dessa läkares uppgifter lämnas till Valvira för granskning. Man uppskattar att 30 - 40 läkare kommer i fortsättningen att årligen ansöka om sådan behörighet hos Valvira.

I fortsättningen kan universitet och Arbetshälsoinstitutet ge strålskyddsutbildning enligt den nya lagen.  Ett utlåtande om strålskyddsutbildningen ska begäras av Strålsäkerhetscentralen. Avsikten med utlåtandeförfarandet är att se till att utbildningen uppfyller de krav som ställs på den. För närvarande är det endast Arbetshälsoinstitutet som ordnar sådan strålskyddsutbildning.

Genom den nya lagen genomförs till denna del EU:s nya strålsäkerhetsdirektiv. Samtidigt flyttas bestämmelserna och myndighetsföreskrifterna om godkännande av läkare upp på lagnivå i enlighet med grundlagens krav. Lagarna avses träda i kraft den 1 december 2016.

Ytterligare information:

Helena Korpinen, regeringssekreterare, tfn 029 5163317

Tillbaka till toppen