Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2018 13.23
Pressmeddelande 144/2018

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om den bosättningsbaserade sociala tryggheten, som upplevts vara komplicerad. Förslagen gäller rättigheterna till sociala förmåner både för ut-länningar som kommer till Finland för arbete eller studier eller av familjeskäl och för personer som flyttar utomlands från Finland.

Styrkan i Finlands bosättningsbaserade system är dess omfattning. Inträde i systemet ges alla som är bosatta i landet, och systemet erbjuder trygghet på tillräcklig nivå för alla som omfattas av det. I och med att människor i allt högre grad rör sig mellan olika länder, måste man beakta huruvida ett omfattande system är hållbart och huruvida finansieringen för det räcker till. Målet med regeringens förslag är att den bosättningsbaserade sociala tryggheten ska omfatta dem som bor i Finland och som deltar i att finansiera systemet.

Finlands nuvarande system för bosättningsbaserad social trygghet är lämpligt i situationer där invandringen och utflyttningen är liten och boendet i Finland är stadigvarande. Största delen av den sociala tryggheten i Finland baserar sig på boende i landet, medan EU:s lagstiftning grundar sig på arbetsbaserade försäkringar. Strävan i regeringens förslag är att beakta de krav som följer av EU-lagstiftningen samtidigt som målet är att trygga det finska systemets framtid.

Regeringen lämnade en proposition om ändringarna till riksdagen torsdagen den 11 oktober. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 april 2019. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 

Flytt från Finland till utlandet

Tidsgränsen för tillfällig vistelse utomlands föreslås bli ändrad från ett år till sex månader. En person som vistas utomlands ska ha rätt till förmåner, om vistelsen utomlands avses vara högst sex månader. Att bosättningsbaserade förmåner i enlighet med gällande lagstiftning fortsätter att betalas under en vistelse utomlands som är upp till ett år lång är exceptionellt ur ett internationellt perspektiv. Ändringen motsvarar också bättre det i förmånslagarna angivna syftet med förmånerna. Personer som vistas längre perioder utomlands bör i fortsättningen fästa större vikt vid att övrig trygghet, såsom frivilliga försäkringar, gäller. Den bosättningsbaserade sociala tryggheten består i huvudsak av förmåner som finansieras med skattemedel, och denna ändring förtydligar förhållandet mellan rättigheter och skyldigheter i fråga om den sociala tryggheten.

Utsända arbetstagare samt forskare och stipendiater ska under sin vistelse utomlands likställas i högst fem år med personer som är bosatta i Finland. Därefter måste personen återvända till Finland för att rätten till den bosättningsbaserade sociala tryggheten ska fortsätta gälla. Den nuvarande maximitiden tio år är synnerligen lång internationellt sett. Som exempel kan nämnas att en arbetstagare som sänts ut från Sverige till ett tredjeland kan omfattas av svensk social trygghet under en högst ett år lång vistelse utomlands. 

Flytt från utlandet till Finland

Regeringen föreslår att den så kallade fyramånadersregeln ska slopas när det gäller utländska arbetstagare i Finland. En arbetstagare som kommer till Finland ska ha rätt till förmåner så länge som arbetet pågår, om personens förvärvsinkomster åtminstone motsvarar beloppet av grunddagpenningen, dvs. 696,60 euro i månaden enligt nivån 2018. Det krävda minimibeloppet av förvärvsinkomsterna är högre än det minimibelopp som krävs vid deltidsarbete enligt den gällande lagstiftningen. 

Folkpensionsanstalten får inkomstuppgifterna ur inkomstregistret, dit arbetsgivaren varje månad lämnar uppgifter om lönerna. Nivån på förvärvsinkomsterna kontrolleras varje månad.

Ändringar i myndigheternas verksamhet

I nuläget meddelar Folkpensionsanstalten en person som flyttar till eller från Finland ett skriftligt beslut om huruvida personen omfattas av den sociala tryggheten. I fortsättningen meddelas inte något sådant separat beslut. Ändringen gäller både personer som flyttar till Finland och personer som flyttar från Finland. Enligt lagförslaget ska saken avgöras genom ett förmånsbeslut som meddelas i samband med förmånsansökan. 

I situationer där det inte finns något behov av att meddela en person något förmånsbeslut, sparas uppgifter om att personen flyttat utomlands i Folkpensionsanstaltens system. Det är ett elektroniskt system där var och en kan kontrollera sin egen situation. Genom ändringen effektiviseras Folkpensionsanstaltens verksamhet samtidigt som personer som flyttar utomlands eller återvänder därifrån får bättre möjlighet att få aktuell information om sin egen situation och reagera på den.

Möjligt att på nytt få rätt till den sociala tryggheten

En finsk medborgare som har vistats utomlands får rätt till den sociala tryggheten igen när hen flyttar tillbaka till Finland och meddelar Folkpensionsanstalten om detta. I och med att människor blivit allt rörligare är det enligt regeringens proposition ännu viktigare än tidigare att den bosättningsbaserade sociala tryggheten omfattar dem som bor i Finland och som deltar i att finansiera systemet.

Ytterligare information

Henna Huhtamäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 072, [email protected]


Mer om ämnet:
Länk: Asumisperusteinen sosiaaliturva: neljän kuukauden sääntö
(kolumn om ämnet av överdirektören Outi Antila)

Tillbaka till toppen