Hoppa till innehåll
Media

Utkomststöd från och med 1.1.2015

Utgivningsdatum 28.11.2014 14.55
Pressmeddelande N5-65419

Till kommunala organ som handhar utkomststödsärenden

1. Grunddelarnas belopp

Utkomststödets grunddelar höjs 1.1.2015.

Enligt 9 a § i lagen om utkomststöd är beloppet av utkomststödets grunddel bundet till folkpensionsindexets utveckling. I enlighet med det rambeslut som regeringen fattade i våras görs en justering på 0,4 procent i arbetspensions- och folkpensionsindex från ingången av år 2015. Poängtalet för folkpensionsindexet för år 2015 har fastställts till 1637. Utkomststödets grunddel är bunden till folkpensionsindex, men utkomststödet höjs dock nästa år till fullt belopp (1,1 procent). Lagen om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd (868/2014, i kraft 1.1.2015) bestämmer grunddelens belopp för ensamstående till 447,24 euro per månad (i nivå med folkpensionsindex år 2011).

Samma eurobelopp för grunddelarna tillämpas i alla kommuner. Grunddelen för ensamstående är 485,50 euro per månad fr.o.m. 1.1.2015. För ensamförsörjare är utkomststödets höjda grunddel 534,05 euro per månad. Grunddelarna för olika familjemedlemmar anges nedan.

De beräkningsprinciper för grunddelarna som social- och hälsovårdsministeriet tillämpar har angetts i SHM:s  Kommuninfo 8/2013 (26.11.2013) .

Beloppen av utkomststödets grunddelar från och med 1.1.2015

Folkpensionsindex 1637, grunddelens belopp för ensamstående är 447,24 euro i nivå med folkpensionsindex år 2011 (poängtal 1508)

2. Sänkt grunddel

I 2 a § i lagen föreskrivs om skyldigheten att anmäla sig som arbetslös arbetssökande. Om den som ansöker om utkomststöd inte anmäler sig som arbetssökande vid arbetskraftsbyrån, kan utkomststödets grunddel sänkas så som anges i 10 § i lagen om utkomststöd. Bestämmelsen innehåller även påföljder om personen utan grundad anledning har vägrat att ta emot ett arbete som erbjudits honom eller henne eller att delta i en arbetskraftspolitisk åtgärd eller andra åtgärder som föreskrivits i paragrafen, vilket har föranlett behovet av utkomststöd. Social- och hälsovårdsministeriet har informerat om saken i Kommuninfo 2/ 2014 (4.7.2014).

För att undvika en mekanisk tillämpning av lagen om utkomststöd publicerar social- och hälsovårdsministeriet inte eurobelopp för sänkta grunddelar.

Kommuninfo kan läsas på ministeriets webbplats.

3. Prioriterad förvärvsinkomst blir permanent och gäller för inkomsttagaren

Till följd av ändringen av 11 § i lagen om utkomststöd (940/2014, i kraft 1.1.2015) kan de som får utkomststöd också i fortsättningen förvärva små inkomster utan att inkomsterna skär ner stödbeloppet. Målet med ändringen är att förbättra ställningen för dem som arbetar och får utkomststöd och göra det meningsfullare att förvärva små inkomster. Minst 20 procent av den erhållna förvärvsinkomsten räknas även i fortsättningen som dylik prioriterad förvärvsinkomst. Det nämnda avdraget på 20 procent är ett minimiavdrag. I regeringspropositionen konstateras att med stöd av bestämmelsen kan ett större procentavdrag tillämpas när så är lämpligt om inkomsterna är ringa eller av något annat särskilt skäl. Däremot är 150 euro per månad avdragets maximibelopp.

I fortsättningen görs förvärvsinkomstavdraget per inkomsttagare och inte per hushåll, som i dagsläget. 

Bestämmelsen om prioriterad förvärvsinkomst har varit i kraft temporärt sedan 2002, och förfarandet har fortsatts fyra gånger. I och med lagändringen som träder i kraft från och med den 1 januari blir förfarandet med prioriterad förvärvsinkomst en permanent del av utkomststödet.

För mer information

överinspektör Jaakko Ellisaari, tfn 02951 63305
jaakko.ellisaari(at)stm.fi
bostadsrådet Raimo Kärkkäinen, tfn 02951 63302
raimo.karkkainen(at)stm.fi

Kommuninfo
Tillbaka till toppen