Hoppa till innehåll
Media

Utkastet till förordning om innehållet i och beredningen av välfärdsområdenas samarbetsavtal har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2022 17.54
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om förordningen om innehållet i och beredningen av välfärdsområdenas samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att fastställa hur välfärdsområdena ska samarbeta, fördela arbetet och samordna verksamheten. Utlåtandena ska lämnas senast den 23 december 2022.

Med välfärdsområdenas samarbetsavtal avses ett avtal som ingås mellan de välfärdsområden som hör till samma samarbetsområde. Genom avtalet fastställs välfärdsområdenas samarbete och arbetsfördelning så, att skötseln av välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter tryggas i hela samarbetsområdet.  

I förordningen ska det föreskrivas om de ärenden som välfärdsområdena ska avtala om i samarbetsavtalet, som till exempel ordnandet av sådana social- och hälsovårdstjänster som behövs sällan eller som är särskilt krävande, om samordningen av utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och om samarbetet i e-tjänster och informationssystem. Förordningen ska också innehålla bestämmelser om beredskap för störningar och undantagsförhållanden och om organiseringen av beredskapsenhetens verksamhet.  Det södra samarbetsområdet ska dessutom avtala om Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens uppgifter. 

Förordningen bestämmer hur grundstammen i välfärdsområdenas samarbetsavtal ska se ut, men innehållet i avtalet får välfärdsområdena bestämma närmare sinsemellan inom ramarna för lagen om ordnande av social- och hälsovård. Innehållet i förordningen kompletteras eventuellt senare. Förordningen ska senare också samordnas med de övriga förordningarna gällande social- och hälsovård. 

Utlåtandena kommer att beaktas vid den slutliga bearbetningen av förordningen. Utlåtandena är offentliga. Utlåtandena ska lämnas senast den 23 december 2022.

Mer information
Erkki Papunen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet  
Linda Soikkeli, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet   
[email protected]

Tillbaka till toppen