Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Skyldighet att bolagisera företagshälsovården skjuts upp till ingången av 2019

Social- och hälsovårdsministeriet
21.12.2016 15.23
Pressmeddelande 239/2016

Giltighetstiden för den övergångsbestämmelse i kommunallagen som gäller skyldigheten att bolagisera företagshälsovården ska förlängas med två år till ingången av 2019. Bolagiseringsskyldigheten gäller produktionen av sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster inom företagshälsovården. Republikens president stadfäste den nya lagen den 21 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2017.

Förlängningen av övergångsperioden för bolagiseringen av företagshälsovården med två år till ingången av 2019 hänger samman med social- och hälsovårdsreformen. En förlängning av övergångsperioden med två år möjliggör att den nuvarande situationen kan fortsätta fram till dess att omstruktureringen av social- och hälsovårdssystemet träder i kraft. Då behöver kommunerna således inte bolagisera företagshälsovårdens sjukvårdstjänster under de två sista åren före reformen utan de nya landskapen ansvarar för detta.


Enligt lagen ska kommunerna och samkommunerna i bokföringen särredovisa företagshälsovårdstjänsterna från kommunens övriga hälso- och sjukvårdstjänster fram till ingången av 2019. Detta för sin del bidrar till att konkurrensneutraliteten tillgodoses.


Giltighetstiden för övergångsbestämmelsen som gäller personalens pensionsskydd förlängs så att den på motsvarande sätt tillämpas även på överföringar av uppgifter som genomförs under den föreslagna övergångsperioden. En förutsättning är att personen har varit anställd hos kommunen eller samkommunen före 1993 och att anställningen pågår utan avbrott fram till att personen går i pension.


Befrielsen från överlåtelseskatt som hänför sig till bolagiseringsskyldigheten gäller även överlåtelser som utförts under övergångsperioden. En kommun befrias från överlåtelseskatt, om den senast före utgången av 2018 överlåter en fastighet den äger till ett aktiebolag som en kommun äger, när fastigheten före lagens ikraftträdande huvudsakligen har använts för företagshälsovård och även efter överlåtelsen kommer att användas för företagshälsovård. Skattefriheten gäller på motsvarande sätt värdepapper som hör till den bolagiserade verksamhetens anläggningstillgångar.

Ytterligare information

Kristiina Mukala, medicinalråd, tfn 02951 63325
Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 02951 63329

Företagshälsovården

Tillbaka till toppen