Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp lämnade enhälligt förslag om regleringen av gränsöverskridande försäljning av alkoholdrycker

Social- och hälsovårdsministeriet
25.4.2018 14.04
Pressmeddelande 61/2018

En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med riksdagens vilja utrett ett klarläggande av bestämmelserna om gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker, dvs. i synnerhet e-handel med alkoholdrycker. I sitt enhälliga förslag föreslår arbetsgruppen att det i den nya alkohollagen ska tas in bestämmelser om begränsning av distansförsäljning av alkoholdrycker och definitioner av centrala begrepp som anknyter till distansförsäljningen. Arbetsgruppen har samtidigt utrett tillsynen över distansförsäljningen av alkoholdrycker samt metoder för att punktskatter på alkoholdrycker som sålts via gränsöverskridande distansförsäljning bättre än i nuläget ska bli betalda till Finland.

Den nya alkohollagen trädde i kraft i sin helhet den 1 mars 2018. När riksdagen röstade om alkohollagen i december 2017, förutsatte riksdagen att regeringen särskilt ska klarlägga bestämmelserna om distansförsäljning av alkoholdrycker. I arbetsgruppens förslag är finländska och utländska försäljare av alkoholdrycker i jämbördig ställning, såsom riksdagen förutsatte.

Ur den finländska alkoholbranschens synvinkel är det viktigt att konkurrensen är jämlik. Lagen bör trygga en verksamhetsmiljö där motsvarande regler gäller för aktörer utanför Finlands gränser som för inhemska aktörer, när försäljningen sker till Finland och finländska konsumenter.

Vid distansförsäljning betalar säljaren alla skatter på alkoholdryckerna, såsom alkoholskatt, punktskatt, punktskatt på dryckesförpackningar och mervärdesskatt, och ordnar dessutom transporten av produkterna. Vid distansköp är det däremot köparen som har ansvaret för skatterna och transporten.

Arbetsgruppen föreslår att distansförsäljning till vissa delar ska begränsas tydligare än i nuläget. För distansköp föreslår gruppen däremot att det ska skapas sådana regler och mekanismer att distansköp även i fortsättningen i praktiken ska vara möjligt. Därigenom försöker man säkerställa att konsumenten fortfarande ska kunna köpa alkoholdrycker från utlandet t.ex. via nätet, men även att mer skatt än nu i enlighet med lagen ska betalas till Finland. I nuläget går man årligen miste om skatteintäkter till ett belopp av uppskattningsvis cirka tio miljoner euro.

E-handel med drycker som innehåller högst 5,5 % alkohol ska tillåtas

Enligt arbetsgruppens förslag ska e-handel med alkoholdrycker vara möjlig för såväl inhemska som utländska aktörer, så länge som dryckernas alkoholhalt är högst 5,5 %. Distributionen av sådana alkoholdrycker ska ske från detaljhandelsställen.

Distansförsäljning av alkoholdrycker som innehåller över 5,5 volymprocent alkohol till Finland ska enligt förslaget fortfarande vara förbjuden, men distansköp av produkterna ska vara möjligt.

Möjlighet att registrera sig som godkänd distansförsäljare

Enligt förslaget ska det för försäljare av alkoholdrycker utomlands föreskrivas en möjlighet att genom en anmälan registrera sig som godkänd distansförsäljare. Anmälan om registrering ska lämnas in till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Efter det ska distansförsäljaren ha rätt att sälja och leverera alkoholdrycker innehållande högst 5,5 volymprocent alkohol till en köpare i Finland, så att överlåtelsen av produkterna sker från ett detaljhandelsställe som Valvira på förhand godkänt. Distansförsäljaren, dvs. nätbutiken, ska för distansförsäljningen av alkoholdryckerna betala alkoholskatt, punktskatt, punktskatt på dryckesförpackningar och mervärdesskatt.

För utländska distansförsäljare föreslås det att det skapas ett nytt anmälningsförfarande genom vilket en försäljare kan registrera sig i det finländska alkoholnäringsregistret på samma sätt som övriga näringsidkare som har detaljhandelstillstånd.

Överlåtelse av alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 % alkohol till köparen ska ske från detaljhandelsställen som har tillstånd för detaljhandel med alkoholdrycker. Myndigheterna ska också ha möjlighet att återkalla distansförsäljarens registrering och förbjuda aktören i fråga att leverera alkoholdrycker för att överlåtas i Finland. Att återkalla registreringen ska vara möjligt, om distansförsäljaren har underlåtit att betala skatter eller andra avgifter.

Distansköp från Finland ska vara tillåtet

Enligt förslaget ska finländska köpare – även privatpersoner – från utlandet kunna köpa alkoholdrycker vars alkoholhalt överskrider 5,5 % (distansköp). Ett villkor för det är att köparen har ansvaret för såväl betalningen av skatter som ordnandet av transporten.

Arbetsgruppen föreslår att det i alkohollagen tas in en ny bestämmelse enligt vilken privatpersoner ska kunna beställa och skaffa alkoholdrycker för eget bruk från ett annat EU-land, om köparen ordnar transporten av produkterna till Finland med hjälp av en annan privatperson eller ett transportföretag utan att försäljaren deltar i ordnandet av transporten.

Produkterna ska vid transporten åtföljas av ett dokument om transportarrangemangen som på begäran ska visas upp för Tullen. Köparen och den som deltagit i transporten av produkterna ska båda vara solidariskt skattskyldiga för de punktskatter som privatpersonen ska betala för de alkoholdrycker som förts in till Finland.

Riksdagen förutsatte att reglerna för distansförsäljning av alkoholdrycker klargörs

Riksdagen förutsatte att kraven enligt EU-rätten och högsta domstolens kommande avgörande i fallet Visnapuu ska beaktas vid utredningen. Riksdagen förutsatte också att Alkos ensamrätt till detaljhandel med alkoholdrycker bevaras och att det samtidigt säkerställs att de finländska näringsidkarna kan fungera på lika villkor som utländska försäljare av alkoholdrycker. Riksdagen förutsatte också att den nuvarande tillståndsplikten för försäljning av alkoholdrycker bibehålls.

Finlands oklara bestämmelser om distansförsäljning av alkoholdrycker har tolkats i samband med ett mål i EU-domstolen (C-198/2014 Visnapuu). Enligt EU-domstolen är det förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker från utlandet till Finland som fanns i den tidigare alkohollagen under vissa förutsättningar förenligt med EU-rätten. Helsingfors hovrätt behandlade målet våren 2017, och eftersom båda parterna överklagade domen, beror det avgörande som vinner laga kraft nu på högsta domstolens beslut.

Distansförsäljningen av alkohol har ökat under de senaste åren

I början av 2000-talet var distansförsäljningen av alkohol till Finland till sin omfattning liten, men den ökade kraftigt under åren 2013–2015. Distansförsäljningen har ökat på grund av globala nätbutikers nya beställningskanaler, utvecklade logistiknätverk och billigare transportkostnader.

Nuförtiden kan kunden beställa alkoholdrycker från nätbutiker i form av distansförsäljning, och produkterna levereras ofta ända hem till kunden. Enligt utredningar som gjorts av Skatteförvaltningen och Tullen har över 200 distansförsäljare av alkohol varit verksamma i över 20 medlemsländer inom Europeiska unionens område, främst i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg och Spanien. Ungefär 99 procent av distansförsäljningen av alkoholdrycker har varit sådan där försäljaren har ordnat transporten av alkoholdryckerna till Finland. Det är dock endast en liten del av distansförsäljarna av alkoholdrycker som på behörigt sätt sköter betalningen av skatter till Finland och fullgör övriga skyldigheter.

Ytterligare information:

Kari Paaso, direktör, tfn 0295 163 340
Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 050 566 7949
Obs! Det går också att skicka sms och be dem ringa upp.

Tillbaka till toppen