Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp: Förebyggandet av skador orsakade av penningsspel ska förstärkas i lotterilagsreformen

Social- och hälsovårdsministeriet
8.11.2017 13.00
Pressmeddelande 161/2017

Tyngdpunkten inom penningsspelspolitiken borde flyttas allt mer mot att förebygga skador orsakade av penningspel. Denna synvinkel bör förstärkas när andra fasen av lotterilagsreformen inleds. För att förstärka penningspelspolitiken behövs ett nationellt program som baserar sig på ett principbeslut av statsrådet. Bland annat dessa förslag ingår i en arbetsgrupps rapport som överlämnades till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko den 7 november.

Arbetsgruppens huvudbudskap till beslutsfattarna är att bekämpningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till ska effektiviseras i den andra fasen av reformen av lotterilagen som trädde i kraft 2017. I detta sammanhang ska man enligt arbetsgruppen lägga fram praktiska förslag som gör det möjligt att genomföra penningspelsystemets primära målsättning att förebygga de skadeverkningar som penningspel ger upphov till.

Synvinkeln för förebyggande av skador förstärks även i ägarstyrningen av Veikkaus. I social- och hälsovårdsreformen ska man sörja för både tidigt konstaterande och vårdtjänster för problemspelare i alla landskap.

Enligt familje- och omsorgsminister Annika Saarikko är det bra att man diskuterar penningspelspolitiken och de problem som penningspel förorsakar. ”De skadeverkningar som penningspel ger upphov till berör över 700 000 människor i Finland, när man räknar med de närstående till spelarna. Det är viktigt att även lagstiftningen utvecklas så att man kan ingripa i penningsspelandets negativa följder redan innan problemen uppkommer”, säger Saarikko.

Ett nationellt handlingsprogram för att skärpa penningspelspolitiken

Enligt arbetsgruppen ska man i ägarstyrning av Veikkaus säkerställa satsningen på att förebygga skador genom att öka samarbetet mellan social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och statsrådets kansli som ansvarar för Veikkaus ägarstyrning.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att man utarbetar ett principbeslut av statsrådet om penningspelspolitiken och ett nationellt program för att verkställa det. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för beredningen av programmet och verkställandet av det på de delområden som hör till ministeriets ansvarsområde.  Dessa är uppföljning, undersökning, förebyggande av de sociala, ekonomiska och hälsomässiga skador som förorsakas av penningsspelande och utveckling av vården.

Arbetsgruppen föreslår att man i enlighet med lagen effektiviserar utvecklandet av förebyggandet, uppföljningen och vården av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till genom att man samlar redan verksamma utvecklingsorganisationer till ett center för att motverka problemspelande med många aktörer som fungerar som utvecklings- och innovationsnätverk. Dessutom föreslås det att man utnämner en samarbetsgrupp för förebyggande av skador förorsakade av penningspel för att förstärka förebyggandet av skador och för att ta hand om medborgarkommunikationen. Dessa avses stödja landskapen i organiseringen av förebyggande och vård av skador till följd av penningspel till den del detta hör till landskapens ansvarsområde.

Bestämmelser om förebyggande, uppföljning och utveckling av förebyggande och vård av skadeverkningar som penningspel ger upphov till finns i 52 § i lotterilagen. Förslagen i arbetsgruppens rapport för att ordna förebyggandet av skadeverkningar i samband med penningspel och för det korrigerande arbetet i Finland föreslås utgöra grunden för en bedömning av behoven att ändra lotterilagen.

Arbetsgruppen utförde arbetet på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet under docent Jorma Niemeläs ledning. Arbetsgruppens rapport heter Plan för att ordna förebyggande av skadeverkningar som penningspel ger upphov till och korrigerande arbete i Finland (SHM:s raporter 2017/42).

Praktiska metoder för att hjälpa problemspelare

En annan utredning beställd av social- och hälsovårdsministeriet gjordes av en arbetsgrupp för penningsspels- och rusmedelsexperter vid THL. De skador som problemspelare råkar ut för skulle enligt arbetsgruppen kunna minskas bland annat genom en obligatorisk identifiering och genom obligatoriska gränser som spelaren själv sätter för den summa han eller hon använder för ett spel. Spelaren kan också söka spelförbud för sig själv.

De praktiska metoderna för att förebygga skadeverkningar som penningspel ger upphov till är ofta åtgärder som inverkar på spelens tillgänglighet. Dessa gäller särskilt penningspelautomater. Tillgången på dem skulle kunna minskas bland annat genom att man begränsar antalet verksamhetsställen som erbjuder penningspel och genom begränsningar som gäller placeringen av verksamhetsställen. Likaså skulle spelande på utskänkningsställen kunna begränsas.

Arbetsgruppens rapport heter Regleringsbaserade förebyggande åtgärder för skadeverkningar som penningspel ger upphov till och deras tillämplighet på Finlands penningspelsystem (SHM:s rapporter 2017/43).

Ytterligare information:

Arbetsgruppens ordförande, docent Jorma Niemelä, tfn 0400 200760 Specialsakkunnig Mari Pajula, SHM, tfn 029 516 3040

Tillbaka till toppen