Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Lantbruksföretagare får längre semester som bestäms gårdsspecifikt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2017 11.30
Pressmeddelande 57/2017

Arbetsgruppen som berett reformen av avbytarservice föreslår att lantbruksföretagarnas semester i fortsättningen ska bestämmas gårdsspecifikt. Antalet semesterdagar höjs samtidigt från 26 till 31 dagar.

Bara en företagare måste uppfylla villkoren, och företagets alla företagare ska hålla semester samtidigt. Gårdsspecifika semestrar kan minska deltidsarbetet för avbytare, vilket igen tryggar kompetent arbetskraft också i framtiden.   

Enligt arbetsgruppens förslag ska rätten till avbytarservice kopplas till en mer schablonmässig beräkning enligt djurantal. Rätten till avbytarservice ska fortfarande bara gälla sådana företag som har minst en lantbruksföretagare som varje dag eller vecka deltar i de nödvändiga arbetena för skötsel av husdjuren. I fortsättningen ska också de lantbruksföretagare som omfattas av näringsbeskattningen få avbytarservice när bundenheten av LFöPL-försäkringen upphör. Målet är att harmonisera lagstiftningen och göra tillämpningsområdet klarare.

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till familje- och omsorgsminister Juha Rehula fredagen den 21 april.

Vikariehjälp kvarstår, extra ledighet införs

En lantbruksföretagare ska också i fortsättningen ha rätt till vikariehjälp då han eller hon av en tillfällig orsak som föreskrivs i lagen inte har möjlighet att sköta de nödvändiga arbeten som hör till skötseln av företaget. Rätten ska ändras så att man i fortsättningen inte bedömer möjligheten att sköta arbetena genom företagets interna arrangemang. Grunderna för vikariehjälp ska inte ändras.

Enligt arbetsgruppens förslag ska den understödda avgiftsbelagda avbytarhjälpen kallas för extra ledighet som kan ges alla personer som uppfyller definitionen på lantbruksföretagare. Tjänstens maximala omfattning ska höjas till 200 timmar per kalenderår och priset på extra ledighet ska sänkas till 2017 års tillfälliga nivå, 12 euro per timme.  

Användningen av avbytarservice som en lantbruksföretagare skaffar själv ska främjas genom att ersättningen höjs till 30 euro/timme. Vidare ska beredskapen för övervakning av automatik eller övervakningsbesöken i samband med semester eller vikariehjälp samt den extra ledigheten bli en subjektiv rätt.

Ansvaret för att ordna och producera avbytarservice övergår till 18 landskap

Regeringens riktlinjer för landskapsreformen avgör hur avbytarservicen kommer att organiseras i framtiden. De avbytare som är anställda i kommuner samt avbytarservicens administrativa personal övergår i samband med landskapsreformen till landskapen i enlighet med principen om överlåtelse av rörelse. Även finansieringen av avbytarservicen övergår till landskapen.

Arbetsgruppen föreslår att ansvaret för att ordna och producera avbytarservice för lantbruksföretagare övergår till 18 självständiga landskap, ansvaret för att ordna och producera avbytarservice för pälsdjursuppfödare övergår till landskapet Österbotten och ansvaret för att ordna och producera vikariehjälp för renskötare övergår till landskapet Lappland.

Statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet ska i fortsättningen svara för styrning och tillsyn av avbytarservicen. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) får möjlighet att erbjuda sin kompetens i avbytarfrågor för landskapen eller den nya tillstånds- och tillsynsmyndigheten.

Arbetsgruppens förslag på remiss

Förslagen som gäller verkställigheten och servicen innebär stora förändringar jämfört med nuläget. Syftet med avbytarservicen enligt förslaget är att på samma sätt som i dag stödja lantbruksföretagares motivation och livsglädje i arbetet samt möjligheter till ett längre arbetsliv och rätt till social trygghet.  

Efter arbetsgruppens förslag följer remissbehandling och avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen hösten 2017.

Mer information:

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63596

Tillbaka till toppen