Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp: Bestämmelserna om aktiveringsmodellen kan förenklas

Social- och hälsovårdsministeriet
5.3.2019 12.01
Nyhet

Den arbetsgrupp på trepartsbasis som utrett utvecklandet av aktiveringsmodellen med självriskdagar och som letts av social- och hälsovårdsministeriet slutförde sitt arbete den 28 februari 2019.

Statsminister Juha Sipiläs regering föreslog i oktober 2018 att utvecklandet av aktiveringsmodellen ska fortsätta på trepartsbasis. Med stöd av detta beslut sammankallade social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp som beredde utvecklandet av aktiveringsmodellen med självriskdagar.

Utifrån den respons som kommit in om modellen behandlade arbetsgruppen förslag till utvidgning av begreppet verksamhet som betraktas som aktivitet samt förslag till nya kategorier av personer som inte ska omfattas av aktiveringsmodellen. Deltagarna i arbetsgruppen var inte eniga. 

Arbetsgruppen anser dock att aktiveringsmodellen kan vidareutvecklas med beaktande av syftet med arbetslöshetsförmånerna. Syftet med arbetslöshetsförmånerna är att ersätta de ekonomiska förluster som arbetslöshet medför under tiden för jobbsökning, och detta kräver en motprestation. Enligt arbetsgruppen kan aktiveringsmodellen således utvecklas på olika sätt och bestämmelserna om den kan förenklas. 

Arbetsgruppen anser det viktigt att man i framtiden utreder möjligheten att sammanslå och ändra förutsättningarna för aktivitet i lönearbete, företagsverksamhet och eget arbete så att de baserar sig på euro. Likaså bör man utreda möjligheten att sammanslå de krav på aktivitet som anges i lag till en tydlig helhet.

Enligt arbetsgruppen bör man i fortsättningen utreda om de separata bestämmelser om arbetslöshetsdagpenning och om arbetsmarknadsstöd som finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan sammanslås. I nuläget är bestämmelserna identiska, men separata, vilket inte till alla delar kan anses ändamålsenligt med tanke på personer som övergår från en arbetslöshetsförmån till en annan. 

Arbetsgruppen har särskilt behandlat frågor som gäller arbets- eller funktionsförmåga. När det gäller dessa frågor ska hela förmåns- och servicesystemet och de eventuella utvecklingsbehoven i anslutning till denna helhet granskas öppet. Arbetsgruppen anser det viktigt att tillgodose de utvecklingsbehov som lyfts fram i den rapport om partiellt arbetsföra arbetstagares situation som utarbetats av utredarna Tuija Oivo och Raija Kerätär: ”Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra - förmåner, tjänster, stödåtgärder ” (på finska). Denna helhet kan enligt arbetsgruppen bedömas som en del av en mer omfattande utredning av hur den sociala tryggheten skulle kunna utvecklas. 

Enligt arbetsgruppen är det inte motiverat att man i aktiveringsmodellen beaktar frivilligverksamhet, social rehabilitering eller annan verksamhet som visar delaktighet. Orsaken till detta är att man under arbetets gång inte fann några grunder för att det i aktiveringsmodellen i större utsträckning än i nuläget inkluderas element som inte har ett nära samband med att en person kommer in på eller återvänder till arbetsmarknaden, utan som i första hand har samband med t.ex. delaktighet eller arbets- eller funktionsförmåga. 

Beslut om eventuella ändringar av aktiveringsmodellen fattas av den regering som utnämns efter riksdagsvalet våren 2019. Uppföljningen av aktiveringsmodellens konsekvenser fortsätter i tre separata projekt. 

Ytterligare information

överdirektör Outi Antila, avdelningschef, tfn 0295 163 164, [email protected]
Mira Hirvonen, social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattilas specialmedarbetare, tfn 0295 163 107, [email protected] 

Läs mer om arbetsgruppens rapport:  Aktiivimallin mukaisen aktiivisuuden osoittamisesta ja sen kehittämismahdollisuuksista

Tillbaka till toppen