Hoppa till innehåll
Media

Arbetspensionsindex och lönekoefficient för år 2017 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2016 13.25
Pressmeddelande 186/2016

Social- och hälsovårdsministeriet har den 27 oktober fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för 2017.

Som lönekoefficient fastställdes 1,389. Jämfört med 2016 stiger lönekoefficienten cirka 1,2 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2534. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 0,6 procent jämfört med år 2016. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Förutom för beräkningen av pensionen används lönekoefficienten också vid fastställandet av inkomsterna och inkomstgränserna som utgör grund för sjuk-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, specialvårdspenning och rehabiliteringspenning. Vidare används lönekoefficienten vid justeringen av minimibeloppet av stödet för närståendevård och arvodet enligt familjevårdarlagen, lönebeloppsgränserna som reglerar graderingen av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt i undantagsfall även den lön som utgör grund för arbetslöshetsdagpenningen.

Med lönekoefficienten höjs också den kalkylerade inkomsten enligt lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier. Lönekoefficienten används också vid fastställande av årsinkomster enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring.

Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är löpande förvärvs- och familjepensioner enligt arbetspensionslagarna för de privata sektorerna och pensionssystemen för staten och andra offentliga sektorer, pensioner enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst, avträdelsepensioner och avträdelsestöd, rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt periodisk ersättning enligt statstjänstemannalagen.

Förmåner enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring är också bundna till arbetspensionsindexet.

Ytterligare information:

Inka Hassinen, regeringssekreterare, tfn 0295 163187, [email protected]

Tillbaka till toppen