Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tryggandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning viktigare än någonsin efter coronakrisen 

Social- och hälsovårdsministeriet
17.6.2021 12.42
Nyhet

Coronapandemin har haft betydande konsekvenser för personer med funktionsnedsättning. Beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning vid återhämtningen och återuppbyggnaden efter pandemin är temat för partskonferensen för FN:s funktionsrättskonvention. Konferensen ordnas den 15-17 juni 2021, och i huvudsak på distans.  

I samband med konferensen kommer Finland att ordna ett sidoevenemang den 17 juni kl. 15.30 som är öppet för alla. Evenemangets syfte är särskilt att väcka uppmärksamhet för den rätt till ett självständigt liv och delaktighet som även tillkommer personer med funktionsnedsättning och som fastställs i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru håller öppningsanförandet. I sitt anförande betonar hon att ett tillgänglighetsanpassat och inkluderande samhälle tillsammans med tjänster som tillgodoser individuella behov har en central roll när det gäller möjligheten att leva självständigt. 

”Under den globala coronapandemin har vi sett hur viktigt det är att trygga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Nu är det viktigt att se till att rättigheterna tryggas också vid återuppbyggnaden och återhämtningen efter coronapandemin”, betonar minister Kiuru. 

Nordiskt samarbete på funktionsrättsområdet 

Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet i år. Samtidigt är Finland också ordförande för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Rådet är ett rådgivande organ som stöder olika politikområden och samarbetet för att främja delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.  Verksamheten samordnas av Nordiska välfärdscentret (NVC). Hälften av rådets medlemmar har utnämnts av de nordiska ländernas regeringar, och hälften av organisationer inom funktionsrättsområdet.   

Ett av Finlands huvudtema är ett socialt hållbart Norden. Kring detta tema bygger man också upp de andra temana om funktionsrättsfrågor. Utgångspunkten för det arbete som görs i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030 för hållbar utveckling.  

Aktuella teman på funktionsrättsområdet är ledarskap och rättigheterna för de personer med funktionsnedsättning som tillhör urfolk. De övergripande temana är rätten hos personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv och vara delaktiga. Det nordiska samarbetet är av stor betydelse för funktionsrättsarbetet, och under coronapandemin har detta blivit tydligare än någonsin. 

Ytterligare information:

Tea Hoffrén, specialsakkunnig, tfn 0295 163 220

Tillbaka till toppen