Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Social- och hälsovårdsministeriet
20.9.2016 13.42
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om inrättandet av en offentlig kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Inrättandet av kommissionen har samband med Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen). Konventionen trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015.

Finland ska i egenskap av part i konventionen inrätta ett offentligt organ som ansvarar för att samordna, genomföra, bevaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att förebygga och bekämpa alla former av våld som omfattas av konventionen.

Kommissionen ska på statsrådsnivå samordna olika åtgärder, såsom undersökningar, för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. I arbetet ska det t.ex. ingå att utarbeta en årlig plan för genomförandet av Istanbulkonventionen i Finland.

Olika ministerier samt sakkunniginrättningar inom deras förvaltningsområden ska vara representerade i kommissionen. Dessutom ska frivilligorganisationer höras som sakkunniga, och de ska vara representerade i kommissionens olika sektioner.

Den tväradministrativa arbetsgrupp för att förebygga våld i närrelationer och inom familjen som hittills har samordnat frågor om våld i närrelationer ska fortsätta sitt arbete tills kommissionens arbete inleds.

Kommissionen ska inleda sitt arbete vid ingången av 2017, och den ska verka i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Remisstiden går ut den 12.10.2016.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, tfn 02951 63550, [email protected]

Tillbaka till toppen