Hoppa till innehåll
Media

Kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2016 13.37 | Publicerad på svenska 17.11.2016 kl. 13.42
Pressmeddelande 204/2016

En kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet inleder sitt arbete vid ingången av 2017. Inrättandet av kommissionen har samband med Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen). Torsdagen den 17 november utfärdade statsrådet en förordning om kommissionen.

Istanbulkonventionen trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015. Finland ska i egenskap av part i konventionen inrätta ett offentligt tväradministrativt organ med bred representation för att samordna bekämpningen av våld mot kvinnor samt våld i hemmet och nära relationer.  Kommissionen ansvarar för att samordna, genomföra, bevaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att förebygga och bekämpa alla former av våld som omfattas av konventionen. Avsikten är att det ska bli lättare att prata om våldet och att man därmed ska kunna ingripa i det i ett så tidigt skede som möjligt.

Kommissionen samordnar olika förvaltningsområdens åtgärder, såsom undersökningar, för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. I dess arbete ingår t.ex. att utarbeta en plan för genomförandet av Istanbulkonventionen i Finland.

Olika ministerier samt sakkunniginrättningar inom deras förvaltningsområden är representerade i kommissionen. Dessutom hörs frivilligorganisationer som sakkunniga, och de är också representerade i kommissionens olika sektioner.

Den tväradministrativa tjänstemannaarbetsgrupp för att förebygga våld i nära relationer och inom familjen som hittills har samordnat frågor om våld i nära relationer fortsätter sitt arbete fram till årsskiftet.

Kommissionen tillsätts så snart som möjligt, och den kommer att finnas i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information

Laura Terho, jurist, tfn 02951 63550, [email protected]

• Våld i nära relationer och inom familjen

• Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

• The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention), på engelska
 

Tillbaka till toppen