Hoppa till innehåll
Media

Tillgången till apotekstjänster ska förbättras och tjänsterna bli smidigare - regeringsproposition till riksdagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 12.02 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 13.40
Pressmeddelande 183/2021

Det föreslås ändringar i läkemedelslagen. Syftet är att öka antalet apotek, främja priskonkurrensen i fråga om egenvårdsläkemedel samt förbättra tillgången till läkemedel och apotekstjänster och tjänsternas tillgänglighet.

För att främja tillgången till läkemedel föreslås det i regeringens proposition ändringar i bestämmelserna om apoteksverksamheten. Avsikten med ändringarna i läkemedelslagen är att göra apoteksverksamheten smidigare och att bättre kunna beakta olika serviceformer för skötsel av apoteksärenden.

Regeringens proposition med förslag till ändring av läkemedelslagen var på remiss hösten 2020.

Inrättandet av nya apotek underlättas 

Enligt utkastet till propositionen ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea få bättre möjligheter att inrätta nya apotek.

I fortsättningen ska det vara lättare att inrätta nya apotek och filialapotek också i anslutning till enheter inom social- och hälsovården såsom till exempel sjukhus. Syftet är att säkerställa en oavbruten läkemedelsförsörjning för patienter som skrivs ut från enheterna inom hälso- och sjukvården.

Tjänsterna utökas 

Det föreslås att det ska kunna bedrivas serviceverksamhet som hänför sig till hälsa och välbefinnande vid apotekens serviceställen, och att det ska kunna ordnas maskinell dosdispensering vid läkemedelscentralerna inom hälso- och sjukvården för fångar. 

I läkemedelslagen ska det enligt förslaget tas in en bestämmelse om apotekens avhämtningsboxar. Det föreslås dessutom ändringar av bestämmelser som förtydligar filialapotekens verksamhet och apotekens webbtjänster. 

Maximipris för egenvårdsläkemedel främjar priskonkurrensen mellan apotekens egenvårdsläkemedel

Enligt utkastet till lagförslaget ska det fastställas maximi- och minimipris på egenvårdsläkemedel. Apoteken får då bättre konkurrensmöjligheter när det gäller prisen på dessa läkemedelspreparat eftersom de kan sänka minutförsäljningsprisen på egenvårdsläkemedel till det belopp som motsvarar apotekets vinstmarginal. 

I och med priskonkurrensen kan patienterna få egenvårdsläkemedel till billigare pris.

Boendeserviceenheter inom socialvården får ha ett begränsat läkemedelsförråd för akuta situationer

Boendeserviceenheter inom socialvården ska för de boendes oförutsedda eller akuta behov av medicinering få rätt att upprätthålla begränsade läkemedelsförråd för gemensamt bruk med stöd av ett tillstånd av myndigheten eller en anmälan till kommunen.

Lagen avses träda i kraft hösten 2021

Läkemedelslagen ändras också så att den motsvarar Europeiska unionens rättsakter om god tillverkningssed i fråga om läkemedel och om anmälning av biverkningar samt bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Lagen avses träda i kraft hösten 2021. Vissa bestämmelser ska dock tillämpas först efter övergångsperioden.   
 

Mer information:

Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, [email protected] (till 23.6.2021)
Elina Asola, specialsakkunnig, [email protected]
Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, [email protected] (från 28.6.2021)

Tillbaka till toppen