Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Dödsfall ska utan dröjsmål anmälas till befolkningsdatasystemet

Social- och hälsovårdsministeriet
19.12.2018 14.14
Pressmeddelande 217/2018

Statsrådets förordning om utredande av dödsorsak ändras. När ett dödsfall har konstaterats, ska en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd eller en läkare i regel utan dröjsmål göra en anmälan om dödsfallet till befolkningsdatasystemet.

Uppgifterna om dödsfallet kan förmedlas via en teknisk anslutning eller genom en anmälan till magistraten. Om dödsdagen inte kan fastställas i samband med konstaterande av dödsfallet, ska anmälan om dödsfallet göras efter det att dödsdagen har fastställts eller uppskattats. Från befolkningsdatasystemet förmedlas informationen om dödsfallet till de myndigheter som behöver den, såsom Folkpensionsanstalten och Skatteförvaltningen, samt till aktörer inom den privata sektorn, till exempel inom finans- och försäkringsbranschen.

Enligt tidigare bestämmelser har dödsfall anmälts först efter att dödsorsaken har blivit utredd eller en läkare har verkställt de undersökningar som direkt hänför sig till liket och utfärdat ett begravningstillstånd.

Syftet med ändringen är att se till att uppgifter om dödsfall snabbare registreras i befolkningsdatasystemet. Detta gör uppgifterna om dödsfall tillförlitligare och minskar t.ex. risken för identitetsstölder och aktörernas administrativa kostnader i och med att aktörerna agerar utifrån aktuella uppgifter. För verksamhetsenheter inom social- och hälsovården och för läkare innebär förordningsändringen ett nytt förfaringssätt i de administrativa förfaranden som gäller dödsfall. 

I förordningen preciseras också bestämmelserna om begravning. Den enhet som förvarar den avlidnes kropp får överlämna kroppen för begravning först när läkaren har utfärdat begravningstillstånd och lämnat det till en anhörig eller någon annan som sköter begravningen eller till begravningsbyrån. Syftet är att understryka betydelsen av att begravningstillstånd utfärdas och lämnas i rätt tid.

Blanketter som gäller dödsfall och begravning fastställs i fortsättningen av Institutet för hälsa och välfärd. De blanketter som har fastställts av social- och hälsovårdsministeriet får dock användas tills blanketterna har uppdaterats. 

Förordningen träder i kraft den 2 januari 2019.

Det är också meningen att lagstiftningen om utredande av dödsorsak ska ses över i sin helhet. Denna översyn bereds av en arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet. 

Ytterligare information 

Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 575 

Tillbaka till toppen