Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finlands första handlingsprogram för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning stärker rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

Social- och hälsovårdsministeriet
13.3.2018 13.00 | Publicerad på svenska 15.3.2018 kl. 10.24
Pressmeddelande 33/2018

Det här är första gången som ett nationellt handlingsprogram för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har publicerats i Finland. Genom programmet verkställs FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft sommaren 2016. Målet är att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter till deltagande.

Handlingsprogrammet har som mål att öka medvetenheten om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning för att de ska beaktas i all verksamhet inom olika förvaltningsområden och i stor utsträckning i samhället. Tillgänglighet och delaktighet utgör en betydande del av förverkligandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

”De grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna hör till alla. Det finns dock människogrupper i fråga om vilka rättigheterna inte förverkligas om man inte fäster särskild uppmärksamhet vid dem och vidtar särskilda åtgärder för att säkerställa rättigheterna. Personer med funktionsnedsättning är en sådan grupp. Därför har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning varit nödvändig, och därför behövs det även särskilda nationella åtgärder”, sade social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila vid offentliggörandet av handlingsprogrammet den 13 mars.

Handlingsprogrammet består av 82 åtgärder, och ministerierna har förbundit sig att genomföra dem. Vissa av dem genomförs under denna regeringsperiod. Andra är åtgärder på längre sikt.

Det finns mycket rum för förbättring i fråga om förverkligandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

Enligt en enkät i fjol höstas upplever personer med funktionsnedsättning att deras rättigheter i regel förverkligas ganska dåligt. Det konstaterades att rätten till arbete förverkligades sämst och personer med funktionsnedsättning ansåg att de saker som i första hand bör rättas till är tillräcklig utkomst och social trygghet.

”Arbete och utkomst är i nyckelställning när vi dryftar möjligheterna till ett självständigt liv och deltagande för personer med funktionsnedsättning. Jag anser det ytterst viktigt att arbete alltid ska löna sig ekonomiskt. Rädslan inför att utkomsten försämras om man arbetar måste undanröjas”, konstaterade minister Mattila.

”Tryggande av sysselsättningen och undanröjande av bidragsfällorna för partiellt arbetsföra är ett av regeringens mål som genomförs genom spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra. I projektet har man bland annat skapat en linjär modell för sammanjämkning av invalid- och sjukpension och förvärvsinkomster samt många andra åtgärder till stöd för partiellt arbetsföra”, sade minister Mattila.

Tjänster är också en del av den sociala tryggheten. Socialvårdslagen och särskilt lagen om service och stöd på grund av handikapp säkerställer vardagstjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Tjänsterna utvecklas som en del av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen.

Personer med funktionsnedsättning har deltagit i beredningen av handlingsprogrammet

En genomgående princip i FN:s konvention är säkerställandet av den egna delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i ärenden som gäller dem själva. Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) har svarat för beredningen av handlingsprogrammet. VANE samordnar det nationella genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I VANE finns företrädare för funktionshinderorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer och de ministerier som är viktiga med tanke på rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderorganisationer och personer med funktionsnedsättning har enligt avtal hörts vid beredningen av handlingsprogrammet. De har lämnat viktig information om vilka frågor i handlingsprogrammet enligt FN:s konvention man i första hand bör arbeta för.

Ytterligare information

Tea Hoffrén, planerare, tfn 02951 63220
Merja Heikkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63203
Eveliina Pöyhönen, socialråd, tfn 02951 63303

Bilaga

Rätt till delaktighet och likabehandling – nationellt handlingsprogram för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2018–2019 (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2/2018) (på finska)

Resultaten av enkäten om förverkligandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning
 

Tillbaka till toppen