Hoppa till innehåll
Media

Staten ersätter kostnader för praktik för yrkeshögskoleexamina inom hälsovård och det sociala området

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.32 | Publicerad på svenska 20.12.2022 kl. 16.23
Pressmeddelande

Staten ska i fortsättningen ersätta kostnaderna för den praktik som ingår i yrkeshögskoleexamina på social- och hälsovårdsområdet. Ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen som träder i kraft den 1 januari 2023 gör det möjligt att avstå från de ersättningar som yrkeshögskolorna betalar ut.

Rätten att få ersättning gäller förutom välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad även kommunerna, samkommunerna, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkans församlingar och samfälligheter, de enheter som producerar privata tjänster inom social- och hälsovård och småbarnspedagogik och Ålands landskapsregering.

Ersättningen baserar sig på antalet realiserade praktikveckor enligt det avtal som ingåtts med verksamhetsenheten och yrkeshögskolan. Regionförvaltningsverken och statens ämbetsverk på Åland betalar ersättning halvårsvis för de realiserade praktikveckorna.

Närmare bestämmelser om ersättningsbelopp, grunderna för utbetalning av ersättning och de övriga förfarandena för ansökan om och betalning av ersättning utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Riksdagen förutsatte att regeringen följer upp omfattningen av organisationer som är berättigade till ersättning och vid behov vidtar åtgärder för att utveckla lagstiftningen.

Praktik främjar yrkesskickligheten

I varje yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området ingår det en praktikperiod som omfattar 45–120 studiepoäng i syfte att främja yrkesskickligheten. En betydande del av yrkeshögskolestudierna genomförs genom praktik. 

De kostnader som praktiken medför för servicesystemet hänför sig till planering, praktikanternas introduktion och vägledning och till samarbetet med högskolorna. 

Yrkeshögskolorna har tidigare på basis av avtal som de ingått med verksamhetsenheter inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken betalat ersättning för kostnaderna för praktiken. Enligt uppgifterna från år 2020 har ersättningarna totalt uppgått till cirka 14,2 miljoner euro per år. 

Mer information: 

Päivi Nygren, konsultativ tjänsteman, [email protected] 

Tillbaka till toppen