Hoppa till innehåll
Media

Lagen om olycksfall i militärtjänst ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2016 14.42
Pressmeddelande 263

Den nuvarande lagen om olycksfall i militärtjänst ersätts av två olika lagar. Den ena av lagarna gäller beväringar och civiltjänstgörare, reservister som deltar i repetitionsövningar, kvinnor som gör frivillig militärtjänst och personer som deltar i utbildning som leder till en militär tjänst. Den andra lagen gäller personer som deltar i krishanteringsuppdrag.

Republikens president stadfäste lagarna den 29 december. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2017.

I och med lagstiftningsändringen preciseras definitionerna av olycksfall i militärtjänst och militärtjänstsjukdom. Målet är att skador och sjukdomar som uppkommer under tjänstgöring och förvärrande av skador till följd av tjänstgöring ska ersättas på ett tillräckligt heltäckande sätt. I ersättningsvillkoren ska bättre än i nuläget beaktas de förhållanden under tjänstgöringstiden som ökar risken för insjuknande och skador. Samtidigt höjs miniminivån för ersättning för inkomstbortfall.

Den nya lagen om ersättning för olycksfall och sjukdom i samband med tjänstgöring i krishanteringsuppdrag omfattar såväl personer som deltar i militär krishantering som personer som deltar i civil krishantering och i verksamhet som bedrivs av Europeiska unionens gränsförvaltningsbyrå.

Skyddet för alla som deltar i krishantering harmoniseras, eftersom förhållandena under tjänstgöringstiden och de risker som dessa medför till stor del är desamma vid såväl civil som militär krishantering. På ersättningsvillkoren tillämpas samma principer som vid ersättning för olycksfall i militärtjänst och militärtjänstsjukdom. Skyddet är därmed mer omfattande än det skydd för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som gäller för arbetstagare. Enligt lagen ska de särskilda förhållandena vid krishanteringsuppdrag beaktas vid ersättningsprövningen. Förhållandena under krishanteringsuppdrag avviker från förhållandena under fredstid i hemlandet, och de omfattar många faktorer som ökar risken för skador och insjuknande.

En person som återvänder från ett krishanteringsuppdrag omfattas av rätt till särskilt psykiskt stöd. Det psykiska stödet gäller retroaktivt även personer som tjänstgjort i krishanteringsuppdrag före ikraftträdandet av den nya lagen. Tröskeln för att få psykiskt stöd är låg och stödet förutsätter inte att den sökande har en skada eller sjukdom som ersätts som ett olycksfall eller en militärtjänstsjukdom. Stöd kan fås i ett år. I den lag som gäller personer som deltar i krishanteringsuppdrag ingår även ett särskilt tilläggsskydd i händelse av dödsfall eller bestående invaliditet. För närvarande är motsvarande förmåner avtalsbaserade.

Ytterligare information

Mika Mänttäri, regeringsråd, tfn 0295 163125, [email protected]

Tillbaka till toppen