Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen till riksdagen

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2017 13.27
Pressmeddelande 30/2017

Regeringen lämnar till riksdagen ett förslag om inrättande av de nya landskapen från och med den 1 juli 2017 samt om en överföring av ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till landskapen från och med den 1 januari 2019. Regeringen lämnade propositionen om social- och hälsovårds- och landskapsreformen till riksdagen den 2 mars.

En avsikt med reformen är att säkerställa de viktiga offentliga tjänsterna och öka medborgarnas möjligheter att delta i och påverka tjänsterna samt att välja tjänster. Strävan är att social- och hälsovårdstjänsterna ska vara en fungerande helhet, där människor har tillgång till tjänster på ett jämlikare sätt än för närvarande. De verksamhetsformer som tas i bruk ska vara så effektiva som möjligt och ha gott genomslag. En avsikt är också att få till stånd en modern och kostnadseffektiv förvaltning i Finland.

I regeringspropositionen föreslås det att det stiftas en landskapslag, en lag om ordnande av social- och hälsovård och en lag om införande av dessa lagar. I propositionen ingår dessutom förslag till lagar om finansieringen av landskapen, landskapsindelningen, statsandelen för kommunal basservice, beskattning, personalens ställning och val samt lagar om ändring av vissa allmänna förvaltningslagar. I propositionen ingår förslag till totalt 34 lagar.

Avsikten är att genom de lagar som ingår i förslaget inrätta 18 landskap i Fastlandsfinland, i huvudsak enligt den nuvarande landskapsindelningen. Landskapen ska vara offentligrättsliga samfund som är självstyrande inom sitt område. Till landskapen väljs landskapsfullmäktige genom direkta val. Landskapen är myndigheter som ansvarar för flera sektorer, och bestämmelser om landskapens uppgiftsområden finns i landskapslagen.

Samtidigt ser man över bestämmelserna om ordnandet, produktionen, administreringen och planeringen av samt finansieringen och övervakningen inom den offentliga social- och hälsovården. Genom reformen överförs den social- och hälsovård som för närvarande tillhandahålls av inemot 200 olika kommunala organisationer till landskapen. För det regionala samarbetet mellan landskapen finns det dessutom fem samarbetsområden. 

Enligt propositionen ska landskapen i administrativt hänseende särskilja ordnandet och produktionen av social- och hälsotjänster i sin egen verksamhet. Landskapets affärsverk ansvarar för produktionen av tjänsterna, och verket kan producera tjänsterna självt. Dessutom kompletterar de den egna tjänsteproduktionen med tjänster som upphandlas av privata tjänsteproducenter.

Staten finansierar landskapens verksamhet

Den statliga finansieringen för de uppgifter som anges i propositionen är ca 17,4 miljarder euro i förhållande till kostnadsnivån för 2017. Finansieringen kommer inte att minska från nuvarande nivå, men den kommande kostnadsökningen ska bromsas upp.  Målet är att kostnaderna vid utgången av 2030 är 3 miljarder euro mindre än de skulle vara utan reformen.

Mer än 215 000 arbetstagare kommer att övergå från anställning hos kommuner, samkommuner och statliga myndigheter till anställning hos landskapen i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse.

De tillgångar och skulder som de nuvarande lagstadgade samkommunerna har överförs till landskapen. Från kommunerna överförs dessutom till landskapen det lösöre som hör samman med överföringen av uppgifter samt de avtal som gäller uppgifterna. Landskapet kommer att hyra kommunernas social- och hälsovårdslokaler för viss tid.

Enligt propositionen ska statsrådet fastställa de riksomfattande målen för social- och hälsovården vart fjärde år. Social- och hälsovårdsministeriet styr verksamheten i överensstämmelse med lagstiftningen och de riksomfattande målen.

Regeringen föreslår att lagarna ska träda i kraft etappvis så att landskapen inrättas den 1 juli 2017. Efter det ska det i varje landskap tillsättas ett temporärt beredningsorgan för att sköta beredningen av landskapets verksamhet och förvaltning. Avsikten är att landskapen ska inleda sin egentliga verksamhet den 1 mars 2018, när landskapsfullmäktige inleder sin mandatperiod. Ansvaret för att ordna social- och hälsovård samt andra för landskapen föreskrivna uppgifter överförs från kommunerna, samkommunerna och de statliga myndigheterna till landskapen den 1 januari 2019.

Ytterligare information

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 0295 163 012
Kirsi Varhila, överdirektör, SHM, tfn 0295 163 338
Auli Valli-Lintu, regeringsråd, FM, tfn 0295 530 079
Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsminister Rehulas specialmedarbetare, tfn 0295 163 109
Sami Miettinen, kommun- och reformminister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 0295 530 057

Tillbaka till toppen