Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Digitaliseringen inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen görs tillsammans - informationssystemen byggs upp stegvis

Social- och hälsovårdsministeriet
23.5.2017 10.25 | Publicerad på svenska 30.5.2017 kl. 9.56
Pressmeddelande 80/2017

De nya social- och hälsovårdstjänsterna baserar sig på information och informationssystem, men den viktigaste aktören är människan. För att bygga upp de nya tjänsterna krävs att alla aktörer samarbetar aktivt.

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen håller på att övergå från beredning till genomförande av lagstiftningen. Både den nationella styrningen och arbetet i landskapen förstärks. Genomförandet sker inom ramen för ett projektprogram som omfattar flera år och olika steg. Programmet förverkligas genom projekt och ansvarspersoner utses för projekten. Genomförandet stöds och indelas i steg på en elektronisk färdplan.

En styravdelning inrättas vid social- och hälsovårdsministeriet. Den kommer att fortsätta det arbete som inleddes i projektorganisationen för social- och hälsovårdsreformen. Den nya enheten för digitalisering och informationshantering ansvarar för IKT-styrningen inom social- och hälsovården. Styrningen av reformen av digitaliseringen inom landskaps- och social- och hälsovårdsreformen görs som ett gemensamt reformprogram för ministerierna. Projektplanen för reformprogrammet upprättas före utgången av juni, och den innehåller även finansierings- och investeringsplaner samt prioriterade åtgärder.

Aktörernas roller och arbetsfördelning förtydligas – tjänsteproduktionen förenhetligas

Utvecklandet av digitaliseringen och verksamheten på ett kostnadsnyttoeffektivt och effektivt sätt förutsätter att de olika aktörernas roller är tydliga. Rollerna för Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten samt landskapens servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster och utvecklingsbolaget för de digitala lösningarna inom social- och hälsovården preciseras med hjälp av en rollkarta under sommaren. Uppgifterna för de framtida landskapens produktion av IKT-tjänster som en del av helheten ska också preciseras.

I slutet av april stakade regeringen ut riktlinjerna för bildandet av ett bolag för de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården. Målet med bolaget är att förbättra landskapens produktivitet, kostnadsnyttoeffektivitet och kostnadseffektivitet. Beredningen av bolagets affärsplan pågår i samarbete mellan finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och statsrådets kansli. I arbetet utnyttjas den tidigare beredningen av IKT-servicecentret och särskilt utvecklingsbolaget för de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården.

Bättre samordning av utvecklingsarbetet

Informationssystemlösningarna inom social- och hälsovården är de största, mest komplicerade och dyraste inom den offentliga sektorn. Under beredningen ska förhållandet mellan nya aktörer och producenter av IKT-tjänster och pågående projekt utredas och förslag till åtgärder som gäller dessa läggas fram. I detta skede är de mest betydelsefulla samarbetsprojekten Una, Apotti, Virtuaalisairaala och ODA.

Målet är att förenhetliga utvecklingsarbetet och säkerställa ett omfattande och effektivt införande av resultaten till stöd för landskaps- och social- och hälsovårdsreformen.

Grunden i skick - enhetlig information till medborgarna om tjänsteproducenter inom social- och hälsovården och social- och hälsovårdstjänster

Strukturförändringarna inom ordnandet och produktionen av social- och hälsotjänster, valfrihet och informationsledning förutsätter aktuell och enhetlig information om tjänsteproducenter och tjänster inom den offentliga och privata sektorn. För närvarande är informationen osammanhängande och finns i flera register och IKT-lösningar som är separerade från varandra, och det föreskrivs också om dem i flera lagar.

Registren med information om tjänsteproducenterna inom social- och hälsovården ska förenhetligas. Samtidigt gör man det möjligt att utnyttja information enligt principen om öppen data i tjänster som tillhandahålls medborgare. Utgångspunkten vid beredningen är de nuvarande registren inom social- och hälsovården samt servicedatalagret Suomi.fi. Man har även fått värdefull erfarenhet av de användargränssnitt som olika aktörer byggt upp och medborgarresponsen utifrån dem, såsom Yles vårdradar som baserar sig på Sitras material.

Vårdradarn är ett nyhetsinnehåll som för första gången samlade verksamhetsställena inom hälso- och sjukvården i Finland på samma karta som kan utforskas av alla. Sedan ska man skapa permanenta tjänster där vårdplatserna och kvalitativ information om dem ska kunna kontrolleras. Myndigheterna ansvarar för deras underhåll.

Ytterligare information

Maritta Korhonen, informationsförvaltningsråd, social- och hälsovårdsministeriet, gruppen för digitalisering och informationshantering tfn 0295 63344, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Jari Porrasmaa, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, gruppen för digitalisering och informationshantering tfn 0295 16338, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, gruppen för digitalisering och informationshantering tfn 0295 16338, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, gruppen för digitalisering och informationshantering tfn 02951 63146, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 23.5.2017.

Tillbaka till toppen