Hoppa till innehåll
Media

Socialvårdslagen ökar lågtröskeltjänsterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2014 14.17
Pressmeddelande -

Årtalet i pressmeddelandets andra stycke har korrigerats.

Den nya socialvårdslagen stärker basservicen, minskar behovet av korrigerande åtgärder samt förbättrar klienternas jämställhet. Kommunerna ska förbereda sig på en skiftning av tyngdpunkten och måste tydligt informera sina invånare om var man kan söka hjälp och tjänster.

Regeringen framställde ett stadfästande av lagen gällande ärendet och republikens president stadfäste lagen den 30 december 2014.

Reformerna, som gäller socialvården och barnskyddet träder i kraft stegvis: reformen om hemtjänsten från början av 2015 och huvudparten av den övriga lagstiftningen i april 2015. Ändringarna som gäller brådskande placering inom barnskyddet träder i kraft från början av 2016.

För barnfamiljer ska nödvändig hemservice ordnas fr.o.m. den 1 januari 2015

Barnfamiljer har rätt att få hemservice om det är nödvändigt för att trygga barnets välfärd. Hemservice tillhandahålls på grund av nedsatt funktionsförmåga, såsom sjukdom, förlossning, skada eller utmattning, eller särskild familje- eller livssituation. Med särskild familjesituation avses till exempel en familjemedlems död, skilsmässa mellan föräldrarna eller en situation där den ena av föräldrarna är i fängelse. En särskild familjesituation kan också uppstå i en familj som har tvillingar eller vårdar en anhörig.

Hemservice, liksom även familjearbete, stödpersoner och -familjer samt kamratgruppsverksamhet är ifortsättningen tillgängliga om man inte är klient hos barnskyddet. Målet är att sänka tröskeln för att söka hjälp och att trygga ett rättidigt stöd för familjer.

Lagen hjälper i synnerhet personer som är i behov av speciellt stöd

I socialvårdslagen definieras de stödbehov som ordnandet av sociala tjänster och övrig socialvård baseras på. Klienterna har rätt till sådana tjänster som tryggar den nödvändiga omsorgen och utkomsten samt ett barns hälsa och utveckling. Målet är ett så effektivt kortvarigt stöd som möjligt samt motsvarande långvariga stöd för dem som behöver det. Alla socialvårdsklienter har rätt att vid behov få en bedömning av servicebehovet samt en egen kontaktperson.

Genom socialvårdslagen hjälper man i synnerhet personer som behöver särskilt stöd och som av hälsoskäl har svårt att söka och få de social- och hälsovårdstjänster de behöver. Till exempel är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, poliser och myndigheter inom arbets- och näringsförvaltningen skyldiga att hänvisa de personer som behöver socialvård till rätt myndighet.

Målet ska vara att tjänster ordnas på basis av en livscykelmodell i anknytning till den övriga basservicen och att vårdgaranti i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska tillämpas även i andra än hälso-och sjukvårdens enheter.

Lagen omfattar även en servicegaranti för ungdomar. Ungdomar får multiprofessionellt stöd på ett ställe så länge som de har behov av sociala tjänster. Garantin omfattar en egen kontaktperson, bedömning av servicebehovet och rätt riktad social rehabilitering. 

Genom lagen strävar man efter att säkerställa tjänsternas kvalitet. Kommunens verksamhetsenheter inom socialvården bör utarbeta en plan för egenkontroll som finns till allmänt påseende.

Lagen ändrar personalstrukturen och minskar de korrigerande åtgärderna

Antalet klienter inom barnskyddet minskar då det i fortsättningen är möjligt att få förebyggande tjänster, såsom familjearbete och hemservice, utan att vara klient hos barnskyddet. Dettager kommunerna en möjlighet att verka så att det inom barnskyddet finns tillräckligt många anställda i förhållande till antalet klienter. Att öka de förebyggande tjänsterna och en rätt resursfördelning av barnskyddsarbetet minskar behovet av tunga korrigerande barnskyddsåtgärder.

En klientrelation i barnskyddet inleds först om det konstateras att det finns ett behov av barnskydd eller om familjen får tjänster eller stödåtgärder inom barnskyddet. Tjänster och stödåtgärder, som man kan få endast genom barnskyddet, är ekonomiskt stöd enligt barnskyddslagen, effektiverat familjearbete, familjerehabilitering samt placering av barn utanför hemmet. Dessutom måste för barnet och dennes familj utan dröjsmål ordnas sådana hälso- och sjukvårdstjänster som är nödvändiga för barnets hälsa och utveckling, om behovet av barnskydd beror på otillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster.

Villkoren för brådskande placering blir striktare. Ett barn kan placeras brådskande endast om förutsättningarna för omhändertagande uppfylls och barnet är i omedelbar fara.  I första hand tillämpas stödåtgärder inom öppenvården, till exempel effektiverat familjearbete och placeringar inom öppenvården.

En del av bestämmelserna i den gamla lagen gäller tills vidare

I den nya lagen har inte inkluderats sådana bestämmelser som övergår till andra lagar, till exempel i familjevårdslagen som behandlas av riksdagen samt i lagen om ordnande av social- och hälsovården.

Paragrafer som gäller stöd för verksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning gäller fortfarande i den gamla socialvårdslagen.

Ytterligare information

regeringsråd Lotta Hämeen-Anttila, tfn 0295 163 406På vår webbplats

Totalrevidering av socialvårdslagstiftningen
Utbildningsrunda om socialvårdslagen våren 2015 (på finska

Sote-reformen
Reform av familjelagstiftningen
Slutrapport av arbetsgruppen för utredning av behovet att reformera lagstiftningen och servicesystemet inom socialvården som stöder arbetslivsdelaktighet (på finska)

Tillbaka till toppen