Hoppa till innehåll
Media

En lag om produktion av social- och hälsotjänster anses nödvändig

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.1.2017 12.29 | Publicerad på svenska 9.1.2017 kl. 9.50
Pressmeddelande 3/2017

Ett sammandrag av utlåtandena till utkastet om lag om produktion av social- och hälsotjänster har färdigställts. Enligt remissinstanserna uppfyller uppdateringen av lagstiftningen och den nya lagen om produktion av social- och hälsotjänster ett behov.

Det mest enhälliga stödet för de centrala reformer som ingår i lagutkastet får tillämpningen av lagen på samma sätt på alla privata och offentliga tjänsteproducenter samt den gemensamma tjänsteenheten som minskar det administrativa arbetet och förbättrar övervakningsmöjligheterna. Remissinstanserna var även nöjda med de föreslagna uppgifterna för ansvarig tjänsteproducent och tillsynsmyndighetens möjligheter att ingripa mot missförhållanden inom klient- och patientsäkerheten.

Minimeringen av förhandstillsynen och osäkerheten om tillsynsmyndighetens resurser är tillräckliga orsakar oro bland remissinstanserna. Avsaknaden av ett utkast till valfrihetslag konstateras försvåra utlåtanden om en lag om produktion av social- och hälsotjänster.

I utkastet till lag om produktion av social- och hälsotjänster föreslås att tjänsteproducenter kan registrera en gemensam tjänsteenhet. De tjänsteproducenter som verkar inom den har valt en bland sig att som ansvarig tjänsteproducent företräda sig hos register- och tillsynsmyndigheterna. Registreringsförfarandet ska vara tudelat: tjänsteproducenten och serviceenheten registreras separat, vilket underlättar nuvarande tillstånds- och anmälningsförfarande och möjliggör att tjänsteenheten överförs direkt till en annan tjänsteproducent. I registret ingår även en offentlig informationstjänst som nås via nätet och som förbättrar tillgången till information om social- och hälsotjänster. I utkastet föreslås även att tjänsteproducenten ska hålla planen för egenkontroll allmänt tillgänglig. Det föreskrivs om metoder för tillsyn som görs i efterhand på ett sätt som i regel motsvarar den nuvarande regleringen.

Lagutkastet var på remiss 31.8–9.11.2016. Inom utsatt tid lämnades 246 utlåtanden in.

Utkastet till lag om produktion av social- och hälsotjänster hänger samman med social- och hälsovårds- och landskapsreformen. I lagen ska det föreskrivas om rätten att producera de social- och hälsotjänster som ingår i landskapets organiseringsansvar och privata social- och hälsotjänster. Genom lagen vill man säkerställa patienternas och klienternas säkerhet samt tjänster av hög kvalitet. Lagen kommer att komplettera lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagstiftningen om valfrihet.

I lagutkastet görs ännu ändringar med anledning av lagstiftningen om valfrihet samt bereds bestämmelser om väsentliga krav som gäller tjänsteproduktionen (ackreditering). De senare lämnas på remiss separat i samband med remissbehandlingen av utkastet till en valfrihetslag. 

Ytterligare information

Anne Arvonen, specialsakkunnig, tfn 02951 63285

Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd, tfn 0295 163 383 (fr.o.m. 9.1.2017)

Kirsi Varhila, avdelningschef, tfn 02951 63338

Kirsi Ruuhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63239

Bilaga

Lausuntoyhteenveto: Hallituksen esitysluonnos laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (STM:n raportteja ja muistioita 2017:2)

Tillbaka till toppen