Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamislaki nähdään tarpeellisena

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.1.2017 12.29
Tiedote 3/2017

Lausuntoyhteenveto sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevasta lakiluonnoksesta on valmistunut. Lausunnonantajien mukaan lainsäädännön päivitys ja uusi tuottamislaki tulevat tarpeeseen.

Lakiluonnokseen sisältyvistä keskeisistä uudistuksista yksimielisintä kannatusta saavat lain soveltaminen samalla tavalla kaikkiin yksityisiin ja julkisiin palveluntuottajiin sekä yhteinen palveluyksikkö, joka  vähentää hallinnollista työtä ja parantaa valvontamahdollisuuksia. Lausunnonantajat ovat tyytyväisiä myös vastuulliselle palveluntuottajalle ehdotettuihin tehtäviin ja valvontaviranomaisen keinoihin puuttua epäkohtiin asiakas- ja potilasturvallisuudessa.

Huolta lausujien keskuudessa aiheuttavat ennakkovalvonnan minimointi ja valvontaviranomaisten voimavarojen riittävyys. Myös valinnanvapauslakiluonnoksen puuttumisen todetaan hankaloittavan tuottamislaista lausumista.

Tuottamislain luonnoksessa ehdotetaan, että palveluntuottajat voivat rekisteröidä yhteisen palveluyksikön, jossa toimivat palveluntuottajat valitsisivat keskuudestaan vastuullisen palveluntuottajan edustamaan heitä asioinnissa rekisteri- ja valvontaviranomaisen kanssa. Rekisteröintimenettely olisi kaksiosainen: palveluntuottaja ja palveluyksikkö rekisteröitäisiin erikseen, mikä keventäisi nykyistä lupa- ja ilmoitusmenettelyä ja mahdollistaisi palveluyksikön siirtämisen suoraan toiselle palveluntuottajalle. Rekisteriin sisältyisi myös verkon kautta käytettävissä oleva julkinen tietopalvelu, joka parantaisi mahdollisuuksia saada tietoja sosiaali- ja terveyspalveluista. Luonnoksessa ehdotetaan myös, että palveluntuottajan olisi pidettävä julkisesti nähtävänä omavalvontasuunnitelma. Jälkikäteisen valvonnan keinoista säädettäisiin pääosin nykyistä sääntelyä vastaavasti.

Lakiluonnos oli lausunnolla 31.8.-9.11.2016. Määräaikaan mennessä saatiin 246 lausuntoa.

Lakiluonnos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta liittyy sote- ja maakuntauudistukseen. Laissa säädettäisiin oikeudesta tuottaa maakunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Lailla halutaan varmistaa asiakkaan ja potilaan turvallisuus sekä laadultaan hyvät palvelut. Laki täydentäisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ja valinnanvapautta koskevaa lainsäädäntöä.

Lakiluonnokseen tehdään vielä valinnanvapauslainsäädännöstä johtuvat muutokset sekä valmistellaan säännökset palvelun tuottamista koskevista olennaisista vaatimuksista (akkreditointi). Jälkimmäiset toimitetaan lausunnoille erikseen valinnanvapauslakiluonnoksen lausuntokierroksen yhteydessä. 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anne Arvonen, p. 02951 63285

hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, p. 0295 163 383 (9.1.2017 alkaen)

osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 02951 63338

neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen, p. 02951 63239

Liite

Lausuntoyhteenveto: Hallituksen esitysluonnos laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (STM:n raportteja ja muistioita 2017:2)

Sivun alkuun