Hoppa till innehåll
Media

Av kunder inom social- och hälsovården ska det i fortsättningen tas ut endast sådana avgifter som anges i lag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2018 13.35
Pressmeddelande 204/2018

Regeringen föreslår en ny kundavgiftslag, som gäller kundavgifterna för de social- och hälsotjänster som landskapen har organiseringsansvaret för. I fortsättningen ska avgift få tas ut hos kunden endast för de tjänster om vars avgifter det föreskrivs i lagen.

Målet är att avgifterna ska vara skäliga och inte utgöra ett hinder för anlitande av behövliga social- och hälsotjänster. 

Kundens eget landskap tar ut kundavgifterna. Det kan ta ut avgifter som är lägre än det maximala beloppet av avgifterna eller efterskänka avgifter. Kunden betalar samma avgift för alla tjänster som hör till landskapets organiseringsansvar, oberoende av tjänsteproducent. Även för tjänster som tillhandahålls mot kundsedel eller enligt en personlig budget tas det ut samma kundavgifter som för landskapets tjänster. Tjänsteproducenten får ta ut avgifter endast för oanvända tjänster som inte avbokats.

Kundavgifterna ska fortfarande vara uppdelade i jämnstora avgifter och avgifter som bestäms enligt betalningsförmågan (inkomstbundna avgifter). I de inkomstbundna avgifterna ska endast beaktas fortgående och regelbundna inkomster, inte förmögenhet. Bestämmelserna om inkomst av skog förblir oförändrade.

Avgiftstakets tillämpningsområde utvidgas

Avsikten är att nivån på avgiftstaket ska förbli oförändrad (683 euro). I fortsättningen ska i avgiftstaket även räknas in avgifterna för besök och vårdåtgärder inom mun- och tandvården, avgifterna för tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård, avgifterna för prehospital akutsjukvård samt avgifter som betalats med utkomststöd. 

För en distanstjänst får det tas ut samma avgift som för en sådan tjänst som ges vid besök på mottagning. Även avgifterna för distanstjänster räknas in i avgiftstaket. Avgiftsförfarandena för tjänster på basnivå och specialiserad nivå förenhetligas. För besök hos läkare och skötare, terapi och vård i serie ska det i fortsättningen tas ut en avgift för varje besök, och avgifterna räknas in i avgiftstaket. 

Skyldigheten att följa upp huruvida avgiftstaket har nåtts överförs från kunden till landskapet.

Bestämmelsen om eftergift eller nedsättning av en avgift blir mer förpliktande, och den utvidgas till att även gälla avgifter för kortvarig sluten vård inom hälso- och sjukvården (vårddagar på sjukhus). Kunden ska informeras om möjligheten att ansöka om nedsättning eller eftergift av avgiften. Nedsättning och eftergift av avgift ska prioriteras i förhållande till utkomststöd.

Avgiftsfria hälso- och sjukvårdstjänster för minderåriga och förebyggande tjänster

Hälso- och sjukvårdstjänsterna för minderåriga ska i fortsättningen vara helt avgiftsfria. Ändringen utvidgar avgiftsfriheten till att gälla även sluten hälso- och sjukvård och specialiserad sjukvård. 

För förebyggande tjänster ska det i regel inte tas ut några kundavgifter i fortsättningen heller. Även sådana besök inom öppenvården som gäller psykisk ohälsa eller missbruksproblem ska vara avgiftsfria.

Avgiftsgrunderna för hemvård, serviceboende och sluten vård förenhetligas

I den nya kundavgiftslagen ska även ingå bestämmelser om avgifter för långvarigt serviceboende. Samtidigt förenhetligas grunderna för de inkomstbundna avgifter som tas ut för långvarig eller fortgående och regelbunden service. 

Fortgående och regelbunden hemvård och långvarigt vanligt serviceboende ska jämställas, eftersom båda dessa serviceformer kännetecknas av att kunden ges service i hemmet och att kunden inte har behov av hjälp dygnet runt. Inkomstgränserna för avgifterna för hemvård höjs.

Även långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig sluten vård ska jämställas. Inom båda dessa serviceformer är kunderna i behov av intensiv vård och omsorg dygnet runt. Kunder inom serviceboende med heldygnsomsorg ska få ha ett belopp för personligt bruk på minst 160 euro. För kunder inom sluten vård ska motsvarande belopp vara 108 euro.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021. 

Ytterligare information

Marjo Kekki, specialsakkunnig, tfn 0295 163 675
Salla Kokko, jurist, tfn 0295 163 212
Kari Paaso, direktör, tfn 0295 163 340

Tillbaka till toppen