Hoppa till innehåll
Media

Snabbare tillgång till vård och arbetsförmåga i Finlands program för hållbar tillväxt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2021 16.15 | Publicerad på svenska 27.5.2021 kl. 10.40
Pressmeddelande

I Finlands program för hållbar tillväxt fastställs hur Finland kommer att använda den finansiering som fås från EU:s återhämtningsinstrument. Genom programmet påskyndas till exempel digitaliseringen och investeringarna i den gröna omställningen. Dessutom bidrar programmet till att höja sysselsättningsgraden och försnabba tillgången till vård. Ett centralt mål för programmet är också att stödja regional och social jämlikhet och jämställdhet mellan könen.

Programmet är indelat i fyra pelare, av vilka social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för Pelare 4: Åtgärder som förbättrar tillgången till social- och hälsovårdstjänster och ökar kostnadseffektivi-teten samt delvis för Pelare 3: Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs för att påskynda håll-bar tillväxt. 

Med statsunderstöden för Pelare 4, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för, stöds verk-ningsfulla reform- och utvecklingsprojekt genom vilka man avvecklar den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld som coronavirussituationen orsakat, främjar snabbare tillgång till vård, service och rehabilitering än för närvarande samt stärker sektorsövergripande tjänster utan tröskel och det förebyggande arbetet samt verksamheten för att identifiera problem i ett tidigt skede. Dessutom stärker man kunskapsunderlaget och den effektivitetsbaserade styrning som stöder social- och häl-sovårdens kostnadseffektivitet. Införandet av digitala lösningar och innovationer kommer att stödjas som en del av alla dessa mål.  

Pelare 3, som arbets- och näringsministeriet ansvarar för, fokuserar på att främja sysselsättningen och utveckla arbetsmarknaden. I de delar av Pelare 3 som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvidgas ibruktagandet av programmet för arbetsförmåga och verksamhetsmodellen IPS-Sijoita ja valmenna, samt stärks den psykiska hälsan och arbetsförmågan som en förutsättning för sysselsättning och produktivitet. Syftet med dessa är att öka tillgången och tillgängligheten till tjänster som stöder arbetsförmågan samt att stödja möjligheterna för personer i arbetsför ålder och som får psykisk rehabilitering att komma in på arbetsmarknaden, återgå till arbetsmarknaden och stanna kvar på arbetsmarknaden. För att stärka den psykiska hälsan och arbetsförmågan införs dessutom effektiva metoder för stöd av arbetsförmågan som arbetsplatserna och företagshälsovården kan använda sig av. 

Kriterier för statsunderstödsprojekt

De statsunderstödsprojekt som finansieras ska uppfylla nationellt fastställda kriterier som för sin del stöder uppnåendet av målen för social- och hälsovårdsreformen och målen för Finlands program för hållbar tillväxt. Statsunderstödsförordningen utfärdas under höstsessionen 2021. Dessutom bereds en ansökningsanvisning som preciserar ansökningskriterierna, uppföljningen och rapporteringen. 

Statsunderstöd för pelare 4 kan sökas av regeringens kommuner och samkommuner, som tillsammans bildar ett välfärdsområde i enlighet med regeringens proposition 241/2020, samt av Helsingfors stad (22 regioner och 22 projekt). Den första utlysningen av statsunderstöd öppnas i slutet av 2021. Statsunderstöd från social- och hälsovårdsministeriet inom ramen för pelare 3 kan sökas av kommuner och samkommuner som ännu inte är med i de redan pågående programmen. Som stöd för de regionala åtgärderna genomförs också nationell utveckling.

Ytterligare information

Taina Mäntyranta, direktör och Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen