Hyppää sisältöön
Media

Nopeampi hoitoon pääsy ja työkyky Suomen kestävän kasvun ohjelmassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2021 16.15
Tiedote

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa määritellään, miten Suomi tulee käyttämään EU-elpymisvälineestä tulevan rahoituksen. Ohjelmalla vauhditetaan esimerkiksi digitalisaatiota ja investointeja vihreään siirtymään. Lisäksi ohjelmalla edistetään työllisyysasteen nostoa ja hoitoon pääsyn nopeuttamista. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on myös tukea alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ovat Pilari 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen sekä osin Pilari 3: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevan Pilari 4:n valtionavustuksilla tuetaan vaikuttavia uudistus- ja kehittämishankkeita, joilla puretaan korona-epidemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, edistetään nykyistä nopeampaa hoitoon, palveluihin ja kuntoutukseen pääsyä sekä vahvistetaan monialaisia kynnyksettömiä palveluja, ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista. Lisäksi vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta.  Digitaalisten ratkaisujen ja innovaatioiden käyt-töönottoa tullaan tukemaan osana näitä kaikkia tavoitteita.  

Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla oleva Pilari 3 keskittyy työllisyyden edistämiseen ja työ-markkinoiden kehittämiseen.  Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevissa Pilari 3:n osissa laajennetaan Työkykyohjelman ja IPS-Sijoita ja valmenna-toimintamallin käyttöönottoa, sekä vahvistetaan mielenterveyttä ja työkykyä työllisyyden ja tuottavuuden edellytyksenä. Näillä pyri-tään lisäämään työkyvyn tuen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä tukemaan työikäis-ten mielenterveyskuntoutujien työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja työmarkkinoilla pysymistä. Li-säksi mielenterveyden ja työkyvyn vahvistamiseksi tuodaan työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käyttöön vaikuttavia työkyvyn tuen menetelmiä. 

Kriteerit valtionavustushankkeille

Rahoitettavien valtionavustushankkeiden tulee täyttää kansallisesti määritellyt kriteerit, jotka tu-kevat osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteiden sekä Suomen kestävän kas-vun ohjelman tavoitteiden toteutumista.Valtionavustusasetus annetaan syysistuntokaudella 2021, jonka lisäksi valmistellaan hakuohje täsmentäen hakukriteerejä, seurantaa ja raportointia. 

Pilari 4:n valtionavustusta voivat hakea hallituksen kunnat ja kuntayhtymät, jotka muodostavat yhdessä hallituksen esityksen 241/2020 mukaisen hyvinvointialueen sekä Helsingin kaupunki  (22 aluetta ja 22 hanketta). Ensimmäinen valtionavustushaku avataan vuoden 2021 lopulla. Pilari 3:n sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät, jotka eivät vielä ole mukana jo käynnissä olevissa ohjelmassa. Alueellisten toimenpiteiden tueksi toteutetaan myös kansallista kehittämistä.

Lisätietoja

johtaja Taina Mäntyranta ja johtaja Minna Saario STM, [email protected]

Sivun alkuun