Hoppa till innehåll
Media

Skyddet för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser  effektiviseras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 14.10
Pressmeddelande 255/2020

Skyddet för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser i arbetet uppdateras och effektiviseras genom två författningsändringar.  Statsrådet utfärdade i dag den 29 oktober 2020 en förordning genom vilken statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser ändrades. Social- och hälsovårdsministeriet har dessutom i dag utfärdat en ny förordning om klassificering av biologiska agenser.

Statsrådets förordning preciserar arbetsgivarens skyldigheter 

Genom förordningen har det klargjorts hur förordningens olika paragrafer ska tillämpas på olika arbetsplatser. Ändringen förtydligar arbetsgivarens skyldigheter särskilt på sådana arbetsplatser som inte omfattar avsiktligt arbete med biologiska agenser eller användning av sådana.

I praktiken förtydligar ändringen tillämpningen av förordningen till exempel vid reparations- eller rivningsarbeten eller i epidemisituationer i samband med arbete som sker i närkontakt inom service- eller transportbranschen.

Genom förordningen har arbetsgivarens skyldighet att utreda och bedöma de biologiska risker som förekommer i arbetet preciserats. Utredningen och bedömningen ska kontrolleras i synnerhet när någon förändring i förhållandena inträffar som kan påverka arbetstagarnas exponering för biologiska agenser.

Arbetsgivaren ska också bevara riskbedömningen samt de uppgifter som ligger till grund för den, och på begäran lämna uppgifterna till arbetarskyddsmyndigheten. 

I förordningen preciseras vilka uppgifter arbetsgivaren ska föra in i förteckningen över arbetstagare som exponerats för biologiska agenser. 

Genom förordningen har dessutom bilagorna II och III uppdaterats, där det föreskrivs om skyddsåtgärder för att minska risken för smitta och om skyddsnivåer för laboratorier, djurrum och prosesser inom industrin som bestäms på basis av den biologiska agensens faroklass. 

Klassificering av biologiska agenser

Social- och hälsovårdsministeriets nya förordning innehåller en förteckning över biologiska agenser som man vet kan orsaka smitta för människor, som klassificerats i faroklasserna 2, 3 och 4. Förteckningen innehåller också uppgifter om agensernas toxiska eller allergiska effekter och om huruvida ett effektivt vaccin finns tillgängligt. 

Förteckningen innehåller cirka 150 nya biologiska agenser och cirka 30 ändringar jämfört med den tidigare förteckningen. En ny agens i förteckningen är SARS-CoV-2-viruset, som har klassificerats som ett virus i grupp 3. 

Klassificeringen i faroklasser i förordningen inverkar i praktiken på arbetsgivarens skyldigheter. Klassificeringen ska beaktas vid utredning och bedömning av faror på basis av vilka arbetsgivaren beslutar om åtgärder för att förebygga och minska exponeringen. Dessutom bestäms vissa särskilt föreskrivna bekämpningsåtgärder och förfaranden utifrån faroklassificeringen. 

Länk till statsrådets förordning

Förordningarna träder i kraft den 15 november 2020. 

Genom författningsändringarna genomförs i Finland kommissionens direktiv 2019/1833 och 2020/739, genom vilka direktiv 2000/54/EG om biologiska agenser ändrades.

Ytterligare information

Jenny Rintala, specialsakkunnig, tfn 0295 163 421, [email protected]

Tillbaka till toppen