Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Toimeentulotuen perusosien määrät 1.1.2005 lukien, KT 7/2004

24.11.2004 22.00
Tiedote N5-39004

Toimeentulotuesta annetun asetuksen 2 §:n mukaan toimeentulotuen perusosien määrät on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen. Kansaneläkeindeksin pisteluvuksi vuodelle 2005 on vahvistettu 1 362. Tämän mukaisesti toimeentulotuen perusosien määriä korotetaan vuoden 2005 alusta lukien keskimäärin 0,37 prosenttia.

Yksin asuvan ja yksinhuoltajan perusosan määrä 1.1.2005 lukien on I kuntaryhmässä 378,54 euroa ja II kuntaryhmässä 362,25 euroa. Perusosien määrät eri perheenjäsenten osalta on esitetty liitteessä 1 (aukeaa Kuntatiedoteluettelon linkistä Liite).

Toimintaraha

Toimeentulotukilain 10 a §:n mukaan kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimeentulotuen saajalle maksetaan toimintarahaa jokaiselta osallistumispäivältä. Toimintaraha on julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 10 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun ylläpitokorvauksen suuruinen. Toimintaraha maksetaan korotettuna noudattaen mitä työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvalle opiskelijalle maksettavan korotetun ylläpitokorvauksen määrästä ja saamisedellytyksistä säädetään julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n 2 momentissa.

Toimintarahan suuruus on 8 euroa päivältä ja korotetun toimintarahan 16 euroa päivältä.

LISÄTIEDOT

Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen, puh. (09) 1607 4489, sähköposti [email protected] ja lakimies Lotta Silvennoinen, puh. (09) 1607 4132, sähköposti
[email protected]

Kuntainfo
Tillbaka till toppen