Hoppa till innehåll
Media

Bindande gränsvärden för 22 nya agenser som medför cancerrisk

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2019 13.39
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade i dag den 12 december 2019 en förordning som fastställer bindande gränsvärden för 22 nya agenser som orsakar risk för cancer. Vidare ser man över de tidigare gränsvärdena för två agenser med risk för cancer. Bindande gränsvärden har hittills funnits endast för tre agenser.

Med agenser med cancerrisk avses ämnen, blandningar och arbetsmetoder som är cancerframkallande.

Målet är att förebygga arbetsrelaterade cancersjukdomar

I förordningen ingår bestämmelser om bindande gränsvärden för agenser, med undantag för asbest, som identifierats som centrala riskfaktorer för arbets- och yrkesrelaterade cancersjukdomar, till exempel kvarts och dieselavgaser. Asbest omfattas av särskild lagstiftning.

De nya bindande gränsvärdena är förenliga med gränsvärdena i EU-direktiven. För nästan alla de cancerframkallande agenser som nu tas in i förordningen finns redan lika stränga nationella HTP-värden (koncentrationer som befunnits skadliga). Arbetsgivaren ska beakta HTP-värdena vid utredning och bedömning av riskerna i arbetet samt vid planering av arbetsmiljön.

Genom förordningen upphävs arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser. I detta beslut har fastställts de agenser över vilka man ska föra en arbetsgivarspecifik förteckning och ett nationellt ASA-register, det vill säga ett register över personer som i arbetet blir utsatta för agenser som medför cancerrisk. Från och med den 1 januari 2020 fastställs dessa agenser i social- och hälsovårdsministeriets förordning om cancerframkallande agenser och senare i den nya ASA-lagen som är under behandling i riksdagen.

Årligen insjuknar cirka 120 000 arbetstagare i arbetsrelaterad cancer i EU och uppskattningsvis 1 000 personer i Finland. Arbetsrelaterade cancersjukdomar är huvudsakligen cancer i andningsorganen.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2020.

Mer information

Tuula Andersin, regeringssekreterare, tfn 0295 163 506, [email protected]
Sirkku Saarikoski, tfn 0295 163 565, [email protected]

Tillbaka till toppen