Hoppa till innehåll
Media

SHM gör förberedelser för att garantera patientsäkerheten inom social- och hälsovårdstjänsterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 15.02
Pressmeddelande
Patient och läkare

Vid sitt möte på torsdag fick den social- och hälsovårdspolitiska ministerarbetsgruppen en översikt över lägesbilden för organisationerna inom social- och hälsovårdsministeriets (SHM) ansvarsområde i fråga om arbetskonflikten. Till ministeriets uppgifter hör att följa organisationernas situation och inhämta information från både tjänsteproducenterna och tillsynsmyndigheterna.

Utifrån de uppgifter social- och hälsovårdsministeriet har fått från regionförvaltningsverken bedömer social- och hälsovårdsministeriet att beredskapen inför arbetskonflikten och de regionala förhandlingssituationer som hänför sig till den medför en uppenbar risk för att patientsäkerheten äventyras, om de beredskapsåtgärder som grundar sig på gällande lagstiftning, såsom skyddsarbete, och verkställandet av åtgärderna visar sig vara otillräckliga.

SHM följer hur situationen framskrider noggrant och har inlett en lagberedning för att trygga medborgarnas liv och hälsa samt garantera patientsäkerheten. Genom lagstiftningen ska man säkerställa möjligheten att utfärda nödvändiga skyldigheter som kompletterar skyddsarbetet i sista hand om säkringsåtgärderna enligt den gällande lagen inte är tillräckliga för att garantera patientsäkerheten.

De organisationer och myndigheter som ordnar och producerar tjänster ansvarar i första hand för beredskapen inför risker och för tjänsternas kontinuitetshantering. Kommunerna och samkommunerna ansvarar för tjänsternas säkerhet och lagenlighet, även vid arbetskonflikter. Ministeriet stöder medborgarnas rätt att få nödvändig brådskande vård. I grundlagen åläggs det allmänna och ministerierna ansvaret att säkerställa att myndigheterna kan trygga medborgarnas liv och hälsa samt tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Vid förberedelserna för arbetskonflikten är ministeriet är inte part i arbetsmarknadsförhandlingarna eller beredskapsåtgärderna, och ministeriet tar inte ställning till förhandlingssituationen eller förhandlingarnas innehåll.

Ytterligare information

Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
[email protected]

Tillbaka till toppen