Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredare: Lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården behöver ses över

Social- och hälsovårdsministeriet
13.2.2018 13.17
Pressmeddelande 19/2018

Avsikten är att det ska göras en total översyn av lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården. Därför har social- och hälsovårdsministeriet låtit göra en utredning om nuläget och behov av ändringar i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Utredarna förespråkar en totalreform av lagstiftningen. Utredarna föreslår också att lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården slås samman och att registren över de yrkesutbildade personerna inom socialvården respektive hälso- och sjukvården slås samman.

Enligt utredarna bör de uppgifter som ska antecknas i registret över yrkesutbildade personer fastställas entydigare än i nuläget. Detta gäller i synnerhet specialistkompetens som antecknas i registret. Registreringen gäller redan nu t.ex. medicine studerande, men utredarna föreslår att registreringen av studerande ska utvidgas. Dessutom behövs tydligare bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur registret över yrkesutbildade personer, eftersom de gällande bestämmelserna är mycket svårtydda.  

Utredarna föreslår att den gällande lagens indelning av de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården i legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning ska omprövas.

Utredarna föreslår dessutom att säkerhetsåtgärderna och påföljdssystemet för felaktigt förfarande ska ses över helt och hållet. Kriterierna ska definieras exakt och bedömas i förhållande till grundlagen. Tillgripande av säkerhetsåtgärder (begränsning eller fråntagande av rätten att utöva yrke) innebär ett allvarligt intrång i individens grundläggande rättigheter, i näringsfriheten och rätten till arbete.

Den utredning som nu gjorts ska användas som bakgrundsmaterial vid översynen. För en sammanslagning av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården behövs dessutom en utredning av hur fungerande lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården är samt en utredning om ett nationellt kompetensregister.

Utredningen har gjorts av Marina Kinnunen, Mirva Lohiniva-Kerkelä och Hanna Mäkäräinen.

Ytterligare information

Eila Mustonen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 460
Marjukka Vallimies-Patomäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 373

Tillbaka till toppen