Hoppa till innehåll
Media

En utredning av barnbudgeteringen inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2019 13.03 | Publicerad på svenska 15.4.2019 kl. 12.26
Pressmeddelande

Statsrådets utrednings- och forskningsprojekt, som precis har inletts, erbjuder verktyg för att över förvaltningsgränserna bedöma de offentliga utgifter som hänför sig till barn och barnfamiljer.

Målet är att stödja ledning som baserar sig på information och barnets rättigheter samt en effektiv användning av offentliga medel.

Syftet är att med hjälp av barnbudgetering synliggöra satsningarna på barn och unga i både statsbudgeten och kommunernas budgeter. Syftet är också att erbjuda verktyg för att bedöma satsningarnas effekter över sektors- och ministeriegränserna. 

Bästa barnbudgeteringspraxis kartläggs

I nuläget har varken staten, kommunerna eller samkommunerna någon etablerad praxis för att över förvaltningsgränserna sammanställa utgifter som hänför sig till barn. Informationsresurserna är inte enhetliga och insamlingen av befintliga uppgifter är en utmanande uppgift. 

På grund av olika bokföringspraxis kan kommunernas ekonomiska uppgifter och bokslutsuppgifter inte jämföras med varandra. När det gäller barnbudgetering krävs det att det nuvarande kunskapsunderlaget utvidgas och att insamlingen av information förenhetligas. 

I den första fasen av utredningen kartlägger man hurdana exempel på och hurdan forskning om barnbudgetering och demografisk budgetering det finns i Finland och internationellt. Dessutom undersöker man hur olika befintliga barnbudgeteringsmodeller skiljer sig från varandra, vad som eftersträvas med dem och hurdana resultat man har uppnått med dem. 

Utifrån detta arbete bildar man sig en uppfattning om hur inhemsk och internationell bästa barnbudgeteringspraxis kan tillämpas i större utsträckning i den finländska budgetprocessen. Dessutom utvärderar man på både kommunnivå och regionnivå samt i fråga om statens budgetprocess hur praxisen kan tillämpas och anpassas i större utsträckning. Utvärderingen görs utifrån demografiska budgeteringsmodeller och försök som utarbetats med tanke på lokala behov. 

Som avslutning på utredningen skapas det en färdplan för hur de verktyg och modeller som har utvecklats inom ramen för barnbudgeteringsprojektet kan förankras i kommunerna, landskapen och statsförvaltningen. Dessutom fastställs de viktigaste aktörernas uppgifter. Utredningen blir färdig i mars 2020. 

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finansierar utredningen. Utredningen genomförs av Nordic Healthcare Group Oy och dotterbolaget Kuntamaisema Oy, som ett konsortium, i samarbete med Centralförbundet för Barnskydd rf. Utredningen grundar sig delvis på det arbete som gjordes inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster 2017–2018.

Ytterligare information

Maria Kaisa Aula, projektledare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3658, [email protected]
Virve Jokiranta, senior manager, Nordic Healthcare Group Oy, tfn 050 346 7116, [email protected]

Tillbaka till toppen