Hoppa till innehåll
Media

Utredning förordar inte införande av pensionstak

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2014 8.00
Pressmeddelande -

Pensionsskyddscentralen (PSC) har uppdaterat sin utredning från 2009 om det så kallade pensionstaket. Under de senaste åren har det inte skett förändringar i pensionsutvecklingen som skulle försvara ett införande av ett pensionstak. Med pensionstak avses det maximala månatliga eurobeloppet för pensionen. PSC överlämnade den uppdaterade utredningen om pensionstaket till social- och hälsovårdsministeriet (SHM) i dag.

Enligt utredningen hör pensionstagare med en pension på minst 2535 euro i månaden 2013 till tiondelen med högst pensionsinkomst. Till den här gruppen hörde omkring 138 600 pensionstagare. Sammanlagt cirka 1,4 miljoner fick egen pension år 2013. Hos tiondelen med högst pension motsvarade medelpensionen ungefär löntagarnas medelinkomst. I en jämförelse mellan EU-länderna var inkomstskillnaderna bland pensionärerna i Finland mindre än genomsnittet.

Pensionstaket skulle inte ta bort de enskilda stora pensionerna som har väckt uppmärksamhet i offentligheten. Av utredningen framgår det att pensionstak internationellt oftast har lett till att det har uppstått ett annat pensionssystem vid sidan om det lagstadgade pensionssystemet. De personer eller grupper som har en bra förhandlingsposition kan komma överens med sin arbetsgivare om den tilläggspension som ackumuleras utöver den lagstadgade pensionen. Även i Finland uppstår de allra högsta pensionerna redan nu som en kombination av arbetspensionoch olika tilläggsförmåner som definieras i chefsavtalen. Dessa tilläggsförmåner skulle pensionstaket inte skära ner, utan följden skulle bli ett separat pensionssystem för högavlönade.

I Finland är arbetspensionen en försäkring där försäkringspremien och pensionsförmånen motsvarar varandra. Därför har man i utredningen beräknat pensionstaket som ett pensionslönetak. Pensionslönetaket är en lönegräns. Det ackumuleras ingen lagstadgad pension för den lön som överskrider den. För den del av lönen som överskrider pensionslönetaket skulle man heller inte betala pensionsförsäkringsavgifter.

Enligt PSC:s uträkningar skulle införandet av ett pensionstak inte minska kostnaderna för den lagstadgade arbetspensionen förrän om tiotals år. Pensionsavgiftsinkomsten skulle dock minska omedelbart om pensionslönetaket infördes. Eftersom redan intjänade pensioner enligt grundlagen måste betalas ut, skulle man tvingas höja pensionsavgifterna för dem som nu är i arbetslivet och dem som kommer till arbetslivet för att åtgärda avgiftsunderskottet. Avgiften skulle höjas för de personer vars inkomster understiger pensionslönetaket. De högre avgifterna skulle behövas i några tiotal år.

Behoven av att förnya pensionssystemet har precis gåtts igenom grundligt i förhandlingarna om pensionsreformen, och lagberedningen har inletts vid SHM. Pensionstaket ingår inte i pensionsavtalet. Ett pensionstak och det tryck på att höja pensionsavgiften som det skulle medföra skulle leda till att avtalet öppnas, eftersom förmånerna och finansieringen har avtalats som en helhet.

Ytterligare information

verkställande direktör Jukka Rantala, PSC, tfn 040 5850021
direktör Heli Backman, SHM, tfn 02951 63179

Bilagor

På vår webbplats

Tillbaka till toppen